Hoppa till innehåll

Press­meddelanden

Våra pressmeddelanden

Här presenterar vi alla våra regulatoriska och icke regulatoriska pressmeddelanden som publiceras i kronologisk ordning. I varje pressmeddelande finner du en kontaktperson för det aktuella pressmeddelandet. Du kan filtrera mellan kategorierna regulatorisk och icke regulatorisk information nedan.

2024-03-22 Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i Dedicare AB (Publ)

Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Ringvägen 100, 10 tr i Stockholm.      ANMÄLAN OCH DELTAGANDE   Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear...

Regulatorisk information

Dedicares Års- och hållbarhetsredovisning 2023 finns nu på hemsidan

Du hittar Års- och hållbarhetsredovisning här. Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2024 kl...

2024-02-09 Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023: Fortsatt tillväxt och god lönsamhet summerar ett intensivt år

  Fjärde kvartalet 2023 • Nettoomsättning 464,1 MSEK (499,3) • EBITDA 44,1 MSEK (37,9), justerat för engångsposter 33,2 MSEK (40,6) • EBITDA-marginal 9,5 procent (7,6), justerat för engångsposter 7,2 procent (7,6) • Rörelseresultat (EBIT) 39,3 MSEK (31,3), justerat för engångsposter...

2024-02-02 Icke regulatorisk information

Dedicare lanserar Dedicare International – erbjudande för nordisk vårdpersonal att arbeta utomlands

Dedicare, Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård, life science och socialt arbete, offentliggör idag lanseringen av sitt nya internationella koncept – Dedicare International. Detta initiativ riktar sig till vårdpersonal i Norden som drömmer om att arbeta internationellt...

2023-11-17 Icke regulatorisk information

Nationella upphandlingen får klartecken, Kammarrätten avslår samtliga ansökningar om överklagan

För drygt en månad sedan offentliggjordes tilldelningsbeslutet gällande den samordnade upphandlingen av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner. Då stod det klart att Dedicare kommer få fortsatt förtroende att leverera sjuksköterskor och läkare till Sveriges samtliga 21...

2023-10-20 Regulatorisk information

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023: Fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet i kvartalet

Tredje kvartalet 2023 Nettoomsättning 524,5 MSEK (450,0) EBITDA 43,7 MSEK (45,9) EBITDA-marginal 8,3 procent (10,2) Rörelseresultat (EBIT) 36,7 MSEK (41,1) Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,0 procent (9,1) Resultat efter finansiella poster 37,2 MSEK (39,2) Periodens resultat...