Hoppa till innehåll

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2020 fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets ledande befattningshavare har under 2023 varit koncernens ledningsgrupp bestående av koncernchef, CFO, verkställande direktör i Norge, Sverige samt Danmark, CIO samt HR-chef.

Motiv

Dedicare ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av en fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Lönemodell för verkställande direktören

Verkställande direktören har en lönemodell som bygger på en fast kontantlön och en rörlig kontantersättning som kan uppgå till mellan 0–80 procent av den fasta lönen. Målen för rörlig kontantersättning ska vara relaterat till utfallet av koncernens intäktsutveckling och resultatutveckling. Målen för rörlig kontantersättning ska dessutom definieras så att en lägsta prestationsnivå krävs, varvid en prestation under den nivån inte ger någon rörlig kontantersättning. Den rörliga kontantersättningen mäts årsvis och mer än 80 procent av en årslön kan inte utgå. Sjuklön, semesterlön och pension beräknas på det faktiska löneutfallet

Rörligt löneavtal för övriga ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare har en lönemodell som bygger på en fast kontanntlön och en rörlig kontantersättning som kan uppgå till mellan 0–40 procent av den fasta lönen. Den rörliga kontantersättningen mäts under en period, kvartalsvis för affärsområdeschefer och årsvis för övriga koncernledningen. Målen för rörlig kontantersättning ska vara relaterat till utfallet av koncernens respektive ansvarsområdets intäktsutveckling och resultatutveckling samt därtill tydligt definierade individuella mål fastställda utifrån en förväntad prestation på det egna ansvarsområdet, till exempel tillväxtmål eller lönsamhetsmål. Målen för rörlig kontantersättning ska dessutom definieras så att en lägsta prestationsnivå krävs, varvid en prestation under den nivån inte ger någon rörlig kontantersättning. Sjuklön, semesterlön och pension beräknas på det faktiska löneutfallet. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor

Verkställande direktören har pensionsförmåner som motsvarar premienivån för ITP-planen. Övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år. Verkställande direktören har uppsägningstid på sex månader från egen sida och tolv månader från bolagets sida.

Övriga ledande befattningshavare har vid egen respektive bolagets uppsägning av anställningsavtal rätt till sex månaders uppsägningstid. Månadslön ska utgå under hela uppsägningstiden, dock med avräkning för annan lön som erhålls under uppsägningstiden.

Det finns inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Dedicare har ett pågående incitamentsprogram. Vid årsstämman 2021 beslöts om emission av högst 90 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie av serie B. Teckningskursen uppgår till 115 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets B-aktie under tiden från och med den 23 april 2021 till och med den 7 maj 2021. Optionerna löper på över tre år från tidpunkten för teckningskursens fastställande. De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av Dedicare AB varefter bolaget ska erbjuda teckningsoptionerna till de ledande befattningshavare som omfattas av programmet.