Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Tillväxt och förbättrat rörelseresultat i Q2 2014

2014-07-18 Regulatorisk information

Kvartalet i korthet

  • Intäkterna uppgick till 127,4 MSEK (115,2), ökning med 10,6 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,4 MSEK (4,8), rörelsemarginal 6,6 % (4,2)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,4 MSEK (-5,3)
  • Resultat per aktie 0,65 SEK (0,40)

Perioden i korthet

  • Intäkterna uppgick till 247,9 MSEK (227,7), ökning med 8,9 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (7,8), rörelsemarginal 5,1 % (3,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,0 MSEK (-12,1)
  • Resultat per aktie 0,98 SEK (0,74)

VD och koncernchef Stig Engcrantz kommenterar:

Intäkterna ökar och resultatet förbättras under årets andra kvartal beroende på att nya avtal och affärer som tecknats senare delen av 2013 och under 2014 har bättre marginaler.

Dedicare erbjuder vårdbemanning med hög kvalité och nu när kunderna allt oftare väljer att upphandla med kvalité som ett urvalskriterium så kan vi öka vår leveranskapacitet samtidigt som marginalerna för våra tjänster förblir goda och kunderna blir nöjdare.

Den svenska omsorgsverksamheten har inte utvecklats i den takt som vi önskat och Dedicare har därför avyttrat dotterbolaget Dedicare Assistans AB där den svenska omsorgsverksamheten bedrivs per den 10 juli 2014. Vi vill arbeta ännu mer fokuserat på den svenska marknaden med vår kärnverksamhet, vårdbemanning. I Norge ser vi en ökad efterfrågan och en ökad lönsamhet inom vårt omsorgssegment. Omsorgsmarknaden för privata alternativ växer i Norge och Dedicare är starkt positionerat genom de avtal vi nu har med ett flertal större kommuner i landet.

Fortsatt kundfokusering och effektivisering ger oss tillväxt och bättre lönsamhet inom alla våra rörelsesegment.

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor