Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Rörelsemarginalen i Q3 blev 1,3 procentenheter bättre än i Q2

2013-10-25 Regulatorisk information

Minskningen av intäkterna i tredje kvartalet blev 5,6 % jämfört med samma kvartal 2012. Rörelsemarginalen i tredje kvartalet minskade till 5,1 % (7,8).

Inom omsorg har vi gått från negativt till positivt resultat i Sverige. Processerna har förbättrats och effektiviserats, enheterna är bemannade för tillväxt. I Norge har vi nu en lägre marginal främst beroende på ökad bemanning på säljsidan för att fortsätta växa verksamheten. Den nya regeringen i Norge har lovat att fortsätta konkurrensutsätta offentliga vårdverksamheter. Min bedömning är att det ger oss goda förutsättningar på den norska marknaden för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Tillväxten fortsätter i Norge vad gäller inhyrning av resurssköterskor samtidigt som intäkterna från inhyrning av resursläkare minskar. På bemanningssidan i Sverige tappar vi volym främst inom inhyrning av resursläkare. Minskningen i både Sverige och Norge åtgärdar vi genom att utöka säljkapaciteten under kvartal tre och fyra eftersom vi ser att efterfrågan är fortsatt god inom läkarbemanning.

Samtliga enheter inom Dedicare är nu lönsamma. Vi når inte upp till koncernens mål om en rörelsemarginal på 7 %. Orsakerna är att de senast tillkomna enheterna inom Dedicare inte nått kritisk volym och att vi är prispressade i några större avtal inom läkarbemanning i Sverige och sköterskebemanning i Norge. Dessutom påverkas marginalen negativt av löneglidningen för läkare och sköterskor. Vi fortsätter prioritera åtgärder som genererar bästa möjliga resultat för koncernen.  

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07

Lia Sandström, Finansdirektör, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00 Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se

Bilagor