Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Rättelse Bokslutskommuniké i Dedicare januari-december 2018

2019-02-12 Regulatorisk information

I bokslutskommuniké som offentliggjordes den 7 februari 2019, uppgavs tyvärr en felaktig procentsiffra avseende föreslagen utdelningsandel av nettoresultatet. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet eller övriga tabeller och siffror i bokslutskommunikén.

Publicerad text under avsnittet UTDELNING 2019:

Styrelsen i Dedicare har föreslagit en utdelning på 4,00 SEK per aktie (5,00), motsvarande 36,2 MSEK (45,3). Koncernens utdelningspolicy är att den årliga utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel. Föreslagen utdelning motsvarar 79 procent av årets nettoresultat och motiveras av koncernens starka finansiella ställning och en tilltro till koncernens framtida utveckling. Dedicares soliditet uppgår efter föreslagen utdelning till 37 procent.

Korrekt text under avsnittet UTDELNING 2019:

Styrelsen i Dedicare har föreslagit en utdelning på 4,00 SEK per aktie (5,00), motsvarande 36,2 MSEK (45,3). Koncernens utdelningspolicy är att den årliga utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel. Föreslagen utdelning motsvarar 95 procent av årets nettoresultat och motiveras av koncernens starka finansiella ställning och en tilltro till koncernens framtida utveckling. Dedicares soliditet uppgår efter föreslagen utdelning till 37 procent.

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också en ny korrigerad rapport som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.dedicare.se

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 14.00 (CEST).

Bilagor