Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Rättelse Bokslutskommuniké i Dedicare januari-december 2017

2018-02-07 Regulatorisk information

I bokslutskommuniké som offentliggjordes idag den 7 februari 2018, uppgavs tyvärr en felaktig fördelning av inköpta tjänster och övriga externa kostnader i koncernen och moderbolagets resultaträkning. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet eller övriga tabeller och siffror i bokslutskommunikén.

Publicerad resultaträkning koncernen:

Korrekt resultaträkning koncernen:

Publicerad resultaträkning moderbolaget:

Korrekt resultaträkning moderbolaget:

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också̊ en ny korrigerad rapport som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.dedicare.se

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 11.30 (CEST).

Bilagor