Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Kvartalsrapport Q2 2015: Omsättningsrekord och fortsatt god lönsamhet

2015-07-16 Regulatorisk information

-Omsättningen för kvartal två uppgår till 141,4 MSEK vilket är den högsta omsättningen någonsin under ett kvartal. Det är en ökning med 21,4 procent jämfört med kvartal två förra året. Rörelseresultatet uppgår till 10,0 MSEK vilket är bättre än samma period 2014. Rörelsemarginalen är 7,1 procent jämfört med 5,9 procent för år 2014, säger VD Stig Engcrantz

Marknadsförutsättningarna i Sverige är goda. Efterfrågan på Dedicares tjänster ökar stadigt. Under kvartalet har Dedicare adderat två nya varumärken; Resursläkarjouren och Resurssköterskejouren, vilka framförallt ska rikta sig mot kunder med särskilt behov av specialistläkare och specialistsjuksköterskor med kort inställelsetid.

De senaste två åren har efterfrågan av socionomer ökat i Sverige. Dedicare har sedan en tid erbjudit socionomkonsulter på långa och korta uppdrag till i huvudsak kommuner.

I Norge har Helseforetakenes Innkjöpsservice (HINAS) genomfört en ny upphandling av sjukskötersketjänster till i princip hela den norska sjukvården. Dedicare har den 1 juli 2015 tilldelats ett nytt avtal som börjar gälla från och med den 1 oktober 2015. Avtalet löper på 2 år med möjlighet till 1+1 års förlängning. Dedicares bedömning är att det nya avtalet skapar goda förutsättningar till ökad lönsamhet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår i kvartal två till -14,6 MSEK (-2,4). Det försämrade kassaflödet beror främst på ändrade betalningsvillkor som under en övergångsperiod påverkat kassaflödet negativt.

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015 kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till kvartalsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.