Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2023

2023-04-20 Regulatorisk information

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 24 april 2023. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 27 april 2023.

 

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Björn Örås, Dag Sundström, och Anna Söderblom som styrelseledamöter och beslutade om nyval av Siri Nilssen och Jenny Pizzignacco som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. 

Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

 

Revisorer

Årsstämman beslutade om nyval av PwC Sverige AB som revisorer med huvudansvarig revisor Henrietta Segenmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 430 000 kronor till styrelsens ordförande och 195 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. För utskottsarbete utgår en extra ersättning till ledamot i Revisionsutskottet om 40 000 kr och en extra ersättning till ordförande i Revisionsutskottet om 80 000 kr.  

 

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende ledande befattningshavare.

 

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor.

 

Antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2023 kl. 18.00 (CEST).

 

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

 

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, VD och koncernchef, tel 070-526 79 91

Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070-526 79 97

 

 

Dedicare AB (publ)

Ringvägen 100, 10 tr

118 60 Stockholm

Tel: 08-555 656 00  Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se