Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2021

2021-04-22 Regulatorisk information

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 26 april 2021. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 29 april 2021.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Björn Örås, Dag Sundström, Eva-Britt Gustafsson och Madeleine Raukas som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Anna Lefevre Skjöldebrand har avböjt omval. Årsstämman beslutade om nyval av Anna Söderblom som styrelseledamot. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om nyval av PwC Sverige AB som revisorer med huvudansvarig revisor Henrietta Segenmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende ledande befattningshavare.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade godkänna förslaget till emission av högst 90 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie av serie B. Teckningskursen uppgår till 115 procent av genomsnittlig börskurs för bolagets B-aktie under tiden från och med den 23 april 2021 till och med den 7 maj 2021. Optionerna löper på över tre år från tidpunkten för teckningskursens fastställande.

De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av bolaget, eller helägt dotterbolag, varefter detta bolag ska erbjuda teckningsoptionerna till de ledande befattningshavare som omfattas av programmet. Överlåtelse av optioner till de ledande befattningshavare som omfattas av programmet ska ske till ett pris motsvarande optionernas marknadsvärde.

Bolaget har inga övriga optionsprogram.

Bolagsordning

Årsstämman beslutade anta ny bolagsordning i syfte att kunna nyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger om beslut om fullmaktsinsamling och poströstning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 18.00 (CEST).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, VD och koncernchef, tel 070-526 79 91
Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070-526 79 97

Kort om Dedicare

Dedicare är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare rekryterar och bemannar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 900 MSEK med ca 700 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015

Dedicare AB (publ)
Ringvägen 100, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
Fax: 08-555 656 45
Org.nr: 556516-1501

Kontaktpersoner

Krister Widström

Koncernchef

Björn Örås

Ordförande