Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2017

2017-04-24 Regulatorisk information

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 8,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 26 april 2017. Utdelningen beräknas utbetalas tisdagen den 2 maj 2017.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Anna Lefevre Skjöldebrand, Anna-Stina Nordmark Nilsson, Dag Sundström, Kristian Faeste och Björn Örås som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om nyval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer med huvudansvarig revisor Stefan Hultstrand för tiden intill slutet av nästa åsstämma.

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 1 010 000 kronor att fördelas med 370 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2016.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 18.30 (CEST).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor