Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Kommuniké från Dedicare AB extra bolagsstämma 23 januari 2020

2020-01-24 Regulatorisk information

 

Val av ny styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Madeleine Raukas som styrelseledamot intill nästa årsstämma.
 

Bemyndigande

Bolagsstämman beslutade godkänna förslaget till bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt beslutsunderlag som delats ut. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor och får sammanlagt motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 452 770 kronor, motsvarande 10% av nuvarande aktiekapital.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2020 kl.15:30 (CEST).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

 

Bilagor