Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Kallellse till årsstämma i Dedicare AB (publ)

2013-03-27 Regulatorisk information

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2013, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos bolaget under adress Dedicare AB (publ), Att: Richard Engel, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr, 112 34 Stockholm eller per e-post: richard.engel@dedicare.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 17 april 2013 kl 12.00. Vid anmälan uppges namn, person/organi­sationsnummer, telefon­­nummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 17april 2013.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.dedicare.se. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling. Sådan handling får inte vara äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordningen

5.    Val av minst en justeringsman

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2012; i samband med det anförande av den verkställande direktören

8.    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balans­räkningen och om fastställande av avstämningsdag för utdelning

10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter

12.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

13.  Val av styrelse och styrelseordförande

14.  Val av revisor

15.  Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16.  Valberedning inför årsstämma 2014

17.  Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 – Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning i pengar fastställs till 1,4 krona per aktie och att avstämnings­dag för utdelningen ska vara den 26 april 2013. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 2 maj 2013.

Punkt 2, 11, 12, 13, 14, 16 – Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför årsstämman 2013 har bestått av Björn Örås (styrelsens ordförande och valberedningens ordförande), Birger Gezelius (representerande Swedbank Robur Fonder AB) och Anders Oscarsson (representerande AMF Fonder) vilka tillsammans representerar ägare med nästan 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

       Punkt 2

       Till ordförande på årsstämman föreslås Björn Örås.

       Punkt 11

       Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

       Punkt 12

       Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 865.000 kronor att fördelas med 325.000 kronor till styrelseordföranden (förra året 300.000 kronor) och 135.000 kronor till respektive styrelseledamot (förra året 125.000 kronor), som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

       Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

       Punkt 13

       Omval föreslås av ledamöterna Helena Holmstedt, Anna Lefevre Skjöldebrand, Anna Stina Nordmark och Björn Örås. Till ny ledamot föreslås Dag Sundström.

       Punkt 14

       Omval föreslås av Deloitte AB med Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.

       Punkt 16

       Valberedningen för Dedicare AB föreslår att oförändrade principer ska gälla för bildande av ny valberedning inför årsstämman 2014.

       Det innebär att styrelsens ordförande senast vid tredje kvartalets utgång ska sammankalla de då tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valbered­ningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valbered­ningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valbered­ningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

       Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

       –      Ordförande vid årsstämma.

       –      Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse.

       –      Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete.

       –      Val av och arvode till revisor.

       –      Beslut om principer för utseende av valberedning.

       Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

                     

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen i sin helhet fungerar som en ersättningskommitté för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Motiv

Dedicare ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av en fastställd riktlön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Lönemodell för verkställande direktören

Verkställande direktören har en lönemodell som bygger på en fast månadslön och en rörlig ersättning som kan uppgå till mellan 0-25 procent av den fasta lönen samt det av stämman godkända teckningsoptions­program.

Rörligt löneavtal för övriga ledande befattningshavare

För övriga ledande befattningshavare tillämpas ett rörligt löneavtal och fastställs en årlig riktlön utifrån en förväntad prestation. Riktlönen för ledande befattningshavare ska vara marknads­mässig. Riktlönen är normalt föremål för revision en gång per år.

Det verkliga löneutfallet baseras på det egna ansvarsområdets och koncernens intäkts- och/eller resultatutveckling under föregående kalenderkvartal. Ett resultat i linje med riktnivån leder till ett faktiskt löneutfall för befattningshavaren i linje med hans eller hennes riktlön. Löneutfallet för ledande befattningshavare kan variera från 0 till 40 procent av riktlönen.

Sjuklön, semesterlön och pension beräknas på det faktiska löneutfallet.

Beslut om ytterligare eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor
Verkställande direktören har pensionsförmåner enligt kollektivavtal. Övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år. Verkställande direktören har uppsägningstid på sex månader från egen sida och tolv månader från bolagets sida.

Övriga ledande befattningshavare har vid egen respektive bolagets uppsägning av anställningsavtal rätt till tre respektive sex månaders uppsägningstid. Månadslön ska utgå under hela uppsägningstiden, dock med avräkning för annan lön som erhålls under uppsägningstiden.
Det finns inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna. Vidare har vissa ledande befattningshavare tjänstebil.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar

ÖVRIGT

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets för­hållan­den till annat koncernbolag.

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.dedicare.se) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övriga handlingar

Utöver vad som angivits ovan kommer följande handlingar att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.dedicare.se från och med den 27 mars 2013 och sänds till de aktie­ägare som begär det och uppger sin postadress.

–             redovisningshandlingar och revisionsberättelse

–             styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning med motiverat yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (punkt 9 ovan)

–             styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 ovan)

–             revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

–             eventuella andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen

                                                Stockholm i mars 2013

                                                   Dedicare AB (publ)

                                                           Styrelsen

Bilagor