Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat även i Q3 2014

2014-10-24 Regulatorisk information

Kvartal 3 i korthet

  • Intäkterna uppgick till 144,8 MSEK (120,8), ökning med 19,9 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (6,7), rörelsemarginal 8,7 % (5,5)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,2 MSEK (5,5)
  • Resultat per aktie 1,03 SEK (0,59)

Perioden jan-sept i korthet

  • Intäkterna uppgick till 392,5 MSEK (348,9), ökning med 12,5 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 25,2 MSEK (14,4), rörelsemarginal 6,4 % (4,1)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,9 MSEK (-8,1)
  • Resultat per aktie 2,01 SEK (1,33)

VD och koncernchef Stig Engcrantz kommenterar:

Dedicares intäkter i kvartalet är de högsta i bolagets historia. Rörelsemarginalen har utvecklats positivt och är väsentligt bättre än för samma period 2013.

Dedicare är ett bemanningsföretag som under flera års tid arbetat för sunda villkor för våra anställda.  I år får vi med oss flera av våra kunder på att i allt större utsträckning kräva villkor i linje med auktorisationsreglerna vid upphandlingar vilket minskat konkurrensen från företag som inte lever upp till Bemanningsföretagens auktorisation.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

I Norge, vilken är vår mest prispressade marknad, omförhandlas vårt nuvarande avtal med HINAS för inhyrning av sjuksköterskor under våren 2015. Vår bedömning är att det är positivt utifrån det faktum att man vid tidigare upphandlingen inte tog hänsyn till den kostnadsökning som införandet att EUs bemanningsdirektiv har inneburit.

Vi fortsätter arbetet i hela koncernen med att förbättra produktiviteten, stärka försäljningsarbetet samt att öka vårt kundfokus. Vi arbetar också vidare med vår vision; att bli ett av Europas ledande omsorgs- och vårdbemanningsföretag.

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

tion hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor