Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport juli – september 2020: ”Ökad omsättning och stärkt rörelseresultat under tredje kvartalet”

2020-10-23 Regulatorisk information

Perioden 1 juli – 30 september

 • Rörelsens intäkter 250,9 MSEK (211,2)
 • Rörelseresultat 15,6 MSEK (12,0)
 • Rörelsemarginal 6,2 procent (5,7)
 • Resultat efter finansiella poster 18,0 MSEK (11,7)
 • Periodens resultat 14,0 MSEK (8,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,7 MSEK (1,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 0,71 SEK (0,21)
 • Resultat per aktie 1,49 SEK (0,88)
 • Eget kapital per aktie 13,54 SEK (9,89)
 • Avkastning på eget kapital 11,5 procent (9,5)

 

Perioden 1 januari – 30 september

 • Rörelsens intäkter 638,0 MSEK (590,9)
 • Rörelseresultat 31,3 MSEK (29,4), Rörelseresultat justerat för engångsposter uppgick till 37,7 MSEK
 • Rörelsemarginal 4,9 procent (5,0), Rörelsemarginal justerad för engångsposter uppgick till 5,9 procent
 • Resultat efter finansiella poster 32,9 MSEK (28,7)
 • Periodens resultat 24,4 MSEK (22,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,1 MSEK (15,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 3,63 SEK (1,65)
 • Resultat per aktie 2,60 SEK (2,42)
 • Eget kapital per aktie 13,54 SEK (9,89)
 • Avkastning på eget kapital 22,8 procent (23,6)

 

VD har ordet

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 250,9 MSEK, vilket är en ökning med 18,8 procent jämfört med samma period 2019. Ökningen i intäkter hänförs främst till förvärvet av Dedicare A/S (tidigare KonZenta Aps) samt tillväxt i den norska verksamheten. Rörelseresultatet uppgick till 15,6 MSEK jämfört med 12,0 MSEK 2019, vilket är en ökning med 30,0 procent. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 6,2 procent (5,7).

Situationen kring Covid-19 har fortsatt haft både positiva och negativa effekter på verksamheten under tredje kvartalet.

Sverige
Intäkterna i Sverige minskade med 12,5 procent under tredje kvartalet och det är inom socionom- och läkarbemanningen som minskningen skett. En stor del av den planerade vården har skjutits på framtiden, varför efterfrågan på läkare har varit lägre än normalt med avbokningar som följd. Sverige har tillväxt inom sjuksköterskebemanningen och pandemin har inneburit en ökad efterfrågan på sjuksköterskor. Marknaden i Sverige är fortsatt pressad med hänsyn till marginaler. För att öka omsättning och lönsamhet fokuserar verksamheten på försäljning inom befintliga och nya kundsegment i kombination med nya IT-system som ska öka effektiviteten.

Norge
Verksamheten i Norge fortsätter att växa både avseende intäkter och rörelseresultat, främst inom läkarbemanningen. Intäkterna ökade med 21,2 procent under tredje kvartalet. Även i Norge har efterfrågan inom vårdbemanningen varit hög under pandemin, men utmaningar med t.ex. karantän för konsulter från andra nordiska länder har påverkat verksamheten. Trots dessa utmaningar är kvartalet det bästa någonsin både avseende omsättning och resultat.

Danmark
Den danska verksamheten har påverkats av reserestriktioner på samma sätt som den norska, vilket skapat utmaningar under tredje kvartalet. Även i Danmark har planerad vård skjutits på framtiden, vilket har haft negativ inverkan på efterfrågan på läkare. Verksamheten har trots detta varit stabil och redovisar sin högsta omsättning och resultat någonsin för ett kvartal.

Restriktioner relaterade till Covid-19 i de nordiska länderna har lyfts i takt med att situationen förbättrats. Under senare delen av tredje kvartalet har vi kunnat se en ökad smittspridning avseende Covid-19 i Europa och vid en andra våg av pandemin kan restriktioner som lyfts komma att återinföras på nytt.

Krister Widström
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10

Dedicare i korthet
Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare rekryterar och bemannar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 650 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015

Dedicare AB (publ)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se

Org.nr: 556516–1501

Kontaktperson

Krister Widström

Koncernchef