Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – september 2022: Vårt bästa kvartal någonsin avslutades med förvärv i Storbritannien

2022-10-21 Regulatorisk information

Perioden 1 juli – 30 september

 • Rörelsens intäkter 454,7 MSEK (330,7)
 • Rörelseresultat 41,1 MSEK (22,9). Rörelseresultat justerat för engångsposter uppgick till 41,3 MSEK (22,9)
 • Rörelsemarginal 9,0 procent (6,9). Rörelsemarginal justerat för engångsposter uppgick till 9,1 procent (6,9)
 • Resultat efter finansiella poster 39,2 MSEK (25,0)
 • Periodens resultat 28,9 MSEK (20,0)
 • Resultat per aktie, före utspädning 3,04 SEK (2,13)
 • Resultat per aktie, efter utspädning 3,01 SEK (2,11)

Perioden 1 januari – 30 september

 • Rörelsens intäkter 1 284,3 MSEK (895,6)
 • Rörelseresultat 104,5 MSEK (61,7). Rörelseresultat justerat för engångsposter uppgick till 105,9 MSEK (61,7)
 • Rörelsemarginal 8,1 procent (6,9). Rörelsemarginal justerat för engångsposter uppgick till 8,2 procent (6,9)
 • Resultat efter finansiella poster 100,4 MSEK (62,5)
 • Periodens resultat 76,1 MSEK (49,0)
 • Resultat per aktie, före utspädning 8,00 SEK (5,21)
 • Resultat per aktie, efter utspädning 7,92 SEK (5,16)

Koncernchefens kommentar

Ett starkt tredje kvartal som präglats av hög efterfrågan på samtliga våra marknader. Det är fortsatt stor brist på personal men vi har haft framgång både i att behålla och attrahera nya konsulter och därigenom lyckats mycket väl med att tillgodose våra kunders behov. På kvartalets sista dag förvärvade vi Templars Medical i Storbritannien, vilket ger oss tillgång till Europas största vårdbemanningsmarknad.

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet var vårt bästa kvartal någonsin och intäkterna för kvartalet uppgick till 454,7 MSEK (330,7), vilket är en ökning om 37,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 34,0 procent. Rörelseresultatet uppgick till 41,1 MSEK (22,9) där 2,0 MSEK avser förvärvat rörelseresultat. Rörelsemarginalen förbättrades till 9,0 procent (6,9).

I Sverige ökade intäkterna under tredje kvartalet med 16,2 procent till 132,1 MSEK (113,7) varav 11,3 MSEK hänförs till förvärvet av H&P Search & Interim AB. Ökningen i intäkter beror framför allt på den positiva utvecklingen i bemanning av socionomer och sjuksköterskor.

Den nationella upphandlingen av vårdbemanningstjänster i Sverige avbröts under kvartalet av den upphandlande myndigheten efter att Dedicare överprövat upphandlingen. Vi ser fram emot ett nytt omarbetat underlag vilket förväntas komma under fjärde kvartalet. Fram till ett nytt avtal är på plats arbetar vi vidare med befintliga avtal i samtliga regioner. Ett nytt avtal beräknas vara på plats under andra kvartalet 2023.

Norge har en fortsatt mycket fin utveckling, där samtliga affärsområden gör sina bästa kvartal någonsin – både avseende omsättning och rörelseresultat. Intäkterna ökade under tredje kvartalet med 49,9 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är en högre tillväxttakt än marknaden generellt. Vi stärker därmed ytterligare positionen som Norges största specialistföretag inom vårdbemanning.

I Danmark ser vi en fortsatt ökad efterfrågan från våra kunder inom samtliga affärsområden. Under första halvåret gjorde vi en strategisk satsning att anställa mer intern personal för att möta kundernas behov. Detta påverkade kvartalet positivt och intäkterna ökade med 27,4 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Därutöver har vi förlängt vårt strategiskt viktiga avtal med Region Huvudstaden inom psykiatri.

Affärsmässiga vägval

Processen med att integrera och utveckla life science, via vårt förvärv H&P Search & Interim, fortgår enligt plan. Vi har anställt mer personal och utvecklar även verksamheten i Norge. Varumärket kommer att bytas till Dedicare Life Science under 2023.

Den 1 oktober förvärvade vi rekryterings- och bemanningsbolaget Templars Medical i Storbritannien. Vårdbemanningsmarknaden i Storbritannien är den i särklass största i Europa och omsatte cirka 43 miljarder kronor 2021. Förvärvet ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi och vision om att bli ett av Europas ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom vård, life science och socialt arbete.

Definitionen ”ledande” i Europa innebär för oss att vi ska vara en av de fem största aktörerna avseende omsättning, vi ska bedriva verksamhet i flest länder och vi ska vara störst på Cross-Border-Staffing, dvs. erbjuda våra konsulter jobb i andra länder. De marknader som vi identifierat som intressanta de närmaste åren är Tyskland, Nederländerna och Frankrike. 

Under tredje kvartalet publicerade analysföretaget Plimsoll en rapport om Europas 25 största vårdbemanningsföretag. Enligt rapporten är vi för närvarande det 10:e största vårdbemanningsföretaget i Europa, vilket är mycket glädjande.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra medarbetare och konsulter för en fantastiskt fin insats under kvartalet.

Krister Widström
VD och Koncernchef
 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.