Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – september 2018: ”Högsta omsättningen någonsin men lägre marginal”

2018-10-24 Regulatorisk information

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER

 • Rörelsens intäkter 220,6 MSEK (195,1)
 • Rörelseresultat 14,9 MSEK (16,4)
 • Rörelsemarginal 6,8 procent (8,4)
 • Resultat efter finansiella poster 14,9 MSEK (16,4)
 • Periodens resultat 11,6 MSEK (12,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,5 MSEK (21,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,82 (2,35)
 • Resultat per aktie 1,28 SEK (1,38)
 • Eget kapital per aktie 10,77 (11,15)
 • Avkastning på eget kapital 12,6 procent (13,2)

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

 • Rörelsens intäkter 618,6 MSEK (591,8)
 • Rörelseresultat 42,1 MSEK (66,1)
 • Rörelsemarginal 6,8 procent (11,2)
 • Resultat efter finansiella poster 41,8 MSEK (65,5)
 • Periodens resultat 32,7 MSEK (50,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,7 MSEK (63,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 0,63 (6,99)
 • Resultat per aktie 3,61 SEK (5,55)
 • Eget kapital per aktie 10,77 (11,15)
 • Avkastning på eget kapital procent 31,6 (44,4)

________________________________________________

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens omsättning under tredje kvartalet uppgick till 220,6 MSEK vilket är en ökning med 13,1 procent jämfört med samma period 2017.

Rörelseresultatet uppgick till 14,9 MSEK jämfört med 16,4 MSEK 2017. Rörelsemarginalen försämrades jämfört med 2017 och uppgick till 6,8 procent (8,4). Försämringen beror främst på bristen på läkare, sjuksköterskor och socionomer samt en ökad konkurrens på marknaden som lett till ökade lönenivåer och arvoden till våra bemanningskonsulter.

– Som ett steg i vår övergripande vision om att bli ett av Europas ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete har vi under kvartal 3 etablerat Dedicare i Finland. Initialt är fokus på bemanning av läkare i Finland, säger Krister Widström, VD för Dedicare.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor