Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-september 2017: Fortsatt tillväxt med god lönsamhet

2017-10-24 Regulatorisk information

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER

 • Rörelsens intäkter 195,9 MSEK (172,6)
 • Rörelseresultat 16,4 MSEK (21,7)
 • Rörelsemarginal 8,4 procent (12,6)
 • Resultat efter finansiella poster 16,2 MSEK (21,2)
 • Periodens resultat 12,3 MSEK (16,0)
 • Kostnader i samband med VDs avgång 3,2 MSEK (-)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,3 MSEK (11,6)
 • Resultat per aktie före utspädning* 1,36 SEK (1,78)
 • Eget kapital per aktie före utspädning* 11,16 (11,73)

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

 • Rörelsens intäkter 593,8 MSEK (460,9)
 • Rörelseresultat 66,1 MSEK (47,1)
 • Rörelsemarginal 11,1 procent (10,2)
 • Resultat efter finansiella poster 66,6 MSEK (45,9)
 • Periodens resultat 51,4 MSEK (35,0)
 • Kostnader i samband med VDs avgång 3,2 MSEK (-)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,3 MSEK (18,0)
 • Resultat per aktie före utspädning* 5,68 SEK (3,90)

*Ingen utspädningseffekt per den 30 september 2017 då inga utestående optioner finns.

VD OCH KONCERNCHEF STIG ENGCRANTZ KOMMENTERAR

Dedicare visar i det tredje kvartalet 2017 en fortsatt tillväxt. Omsättningen ökar och lönsamheten är god, rörelsemarginalen är dock försämrad jämfört med samma period föregående år. Intäkterna uppgår till 195,9 MSEK vilket är en tillväxt med 13,5 procent jämfört med kvartal tre föregående år. Rörelsemarginalen uppgår till 8,4 procent i kvartalet jämfört med 12,6 procent för samma period förra året. Den försämrade marginalen beror delvis på personalbristen inom våra tjänstekategorier som tvingat upp löner och arvoden till våra konsulter och därmed ger oss lägre marginaler men också på engångskostnader i samband med VDs avgång som belastat periodens resultat med 3,2 MSEK.

Under perioden januari-september 2017 visar Dedicare koncernen en tillväxt på 28,8 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen för perioden januari-september uppgår till 11,1 procent vilket är en förbättring jämfört med år 2016. Den förbättrade lönsamheten beror delvis på tillväxt men också på nya avtal med bättre marginaler.

”Både bemanning Sverige och bemanning Norge har en god tillväxt. Intäktsökningen beror främst på bemanning inom vård och socialt arbete.”, berättar Stig Engcrantz, VD för Dedicare.

”Det digitaliseringsarbete som pågår internt ger oss fortsatta möjligheter att utveckla vårt sätt att hitta nya kandidater till våra uppdrag vilket förbättrar kvalitet och service till våra kunder. Under kvartal tre fortsatte vi vårt digitaliseringsprojekt som startade under andra kvartalet 2017. Projektet kostnadsförs löpande och har därmed belastat kvartalets resultat.”

”Efterfrågan på våra tjänster ökar i både Sverige och Norge. Bristen på kompetens inom vård, pedagogik och socialt arbete ökar vilket ger Dedicare goda möjligheter att fortsätta växa.”

”13 november 2017 tillträder Dedicares nya VD och koncernchef, Krister Widström. Jag kommer att kvarstå till bolagets förfogande fram till årsskiftet 2017/2018.” avslutar Stig Engcrantz.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 08.00 (CEST).