Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – september 2016: Starkaste kvartalet i bolagets historia

2016-10-25 Regulatorisk information

Kvartal 3 i korthet

  • Rörelsens intäkter 172,6 MSEK (154,1)
  • Rörelseresultat 21,7 MSEK (10,0)
  • Rörelsemarginal 12,6 procent (6,5)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,6  MSEK (15,4)
  • Resultat per aktie före utspädning 1,78 SEK (0,81)

Perioden januari – september* i korthet

  • Rörelsens intäkter 460,9 MSEK (431,1)
  • Rörelseresultat 47,1 MSEK (29,8)
  • Rörelsemarginal 10,2 procent (6,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,0 MSEK (-1,8)
  • Resultat per aktie 3,90 SEK (2,51)

* Jämförelsetal för redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal har justerats för att återspegla kvarvarande verksamhet efter försäljning av Dedicare Assistanse AS. Dedicare Assistanse AS avyttrades den 30 april 2015.

Dedicare växer med ökad lönsamhet. Intäkterna för tredje kvartalet uppgår till 172,6 MSEK vilket är en ökning med 12,0 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen är 12,6 procent. Därmed presenterar Dedicare det både intäkts- och lönsamhetsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia.

Intäkterna för perioden januari – september 2016 uppgår till 460,9 MSEK vilket innebär en tillväxt på 6,9 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen landade på 10,2 procent.

”Intäktssökningen står vårdbemanning Sverige för där vi också lyckats förbättra våra marginaler. Även Vårdbemanning Norge lyckas förbättra sin lönsamhet för tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och når ett högre rörelseresultat trots minskade intäkter”, säger Stig Engcrantz, VD för Dedicare och fortsätter. ”Marknaden för bemanning inom hälsa och omsorg i Norge har försvagats under året. Vår bedömning är att Dedicare tar marknadsandelar i Norge under tredje kvartalet”

”Vi har fått nya avtal med Skåne och SLL under året vilket skapar goda förutsättningar för lönsam tillväxt inom sjuksköterske- och läkarbemanning i Sverige. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på vårt tjänsteutbud och med det vill jag avslutningsvis stolt presentera, det både intäktsmässigt och lönsamhetsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia”, säger Stig Engcrantz, VD för Dedicare.

VD Stig Engcrantz 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor