Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – mars 2023: Bra start på 2023 med rekordomsättning och stark lönsamhet

2023-04-20 Regulatorisk information

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättning 503,2 MSEK (394,8)
  • EBITDA 44,2 MSEK (30,2)
  • EBITDA marginal 8,8 procent (7,6)
  • Rörelseresultat (EBIT) 38,0 MSEK (26,2)
  • Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,6 procent (6,6)
  • Resultat efter finansiella poster 31,3 MSEK (25,9)
  • Periodens resultat 24,5 MSEK (20,5)
  • Resultat per aktie, före utspädning 2,57 SEK (2,19)
  • Resultat per aktie, efter utspädning 2,55 SEK (2,17)

 

Nyckeltal

 

Koncernchefens kommentar

Under årets första kvartal fortsatte Dedicare-koncernen sin positiva utveckling. Den underliggande efterfrågan var god och vi hade tillväxt på alla marknader med undantag för Sverige, som var i linje med föregående år. Resultatmässigt var kvartalet starkt. Att vara en attraktiv arbetsgivare är helt centralt för oss, varför vi blev extra stolta när vi i mars både fick utmärkelsen Årets Bemanningsaktör i Sverige och blev nominerade till Årets Bästa Arbetsplats i Norge. 
 

Finansiell utveckling

Nettoomsättningen uppgick under det första kvartalet till 503,2 MSEK (394,8), vilket är en ökning om 27,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 21,8 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 38,0 MSEK (26,2), en ökning med 45,0 procent. Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 7,6 procent (6,6), vilket är i nivå med helåret 2022 och över vårt finansiella marginalmål om 7 procent.

Nettoomsättningen i kvartalet för Sverige låg på samma nivå som föregående år och uppgick till 138,6 MSEK (138,0). Vårt nya verksamhetsområde life science, bidrog i kvartalet med 12,3 MSEK. Under kvartalet noterade vi också en positiv utveckling av bemanning av socionomer. Däremot minskade efterfrågan på sjuksköterskor vilket förklaras av att ett antal regioner, bland annat Region Stockholm och Region Sörmland, under kvartalet införde begränsningar för inhyrning av sjuksköterskor. Det har vållat stor debatt i en tid där vården har en växande utmaning både vad gäller kompetensförsörjningen och erbjudande av likvärdig vård. Vi bedömer att regionernas begränsningar till viss del även kommer påverka uthyrningen av sjuksköterskor under andra kvartalet.

Rörelsemarginalen för Sverige ökade under kvartalet till 6,3 procent (4,6) vilket främst hänförs till högre marginaler inom life science- och socionombemanningen.

I Norge, som är vår största marknad, fortsatte den mycket goda utvecklingen för samtliga affärsområden. Den underliggande efterfrågan är stark och Dedicare är väl positionerat på marknaden för såväl läkare och sjuksköterskor som förskolepedagoger. Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 284,8 MSEK (215,3), en ökning med 32,3 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 procent (10,3), vilket förklaras av tillfälligt ökade engångskostnader.

Under kvartalet inledde den norska specialistsjukvårdens inköpsbolag Sykehusinnkjøp upphandlingen av ett av de stora avtalen i Norge. Det avser inhyrning av sjuksköterskor och gäller alla sjukhus. Det nuvarande avtalet löper ut i september och den nya perioden är två år med möjlighet till ytterligare två år. I en första omgång är tio till tolv företag prekvalificerade i varje kategori och Dedicare är prekvalificerat i samtliga kategorier. I nästa omgång lämnas priser in och slutlig kvalificering inom respektive kategori sker före sommaren.

Även i Danmark ser vi en fortsatt ökad efterfrågan inom samtliga affärsområden från våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till 69,9 MSEK (41,5) i kvartalet, en ökning med 68,4 procent. Rörelsemarginalen ökade till 6,6 procent (4,9). Mycket glädjande att se den fina utveckling vi haft i Danmark de senaste åren inom både läkar- och sjuksköterskebemanningen.

Segmentet Nya marknader, som består av vår nyförvärvade verksamhet i Storbritannien, Templars Medical Agency, hade en nettoomsättning på 9,9 MSEK (0) och ett rörelseresultat på 0,6 MSEK i kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent.

Under kommande kvartal kommer ett varumärkesbyte att ske då Templars Medical Agency byter namn till Dedicare UK.
 

Vår omvärld

En växande befolkning och allt fler äldre är starka trender som driver utvecklingen inom vårdbemanning. Kompetensförsörjningen blir alltmer utmanande och det senaste året har bristen på personal ökat, främst inom vården men även inom våra övriga verksamhetsområden. Dedicare och andra vårdbemanningsföretag fyller en viktig funktion, till exempel genom att vi fångar upp en del av dem som är på väg att lämna, eller har lämnat, vården, genom att vi erbjuder flexiblare lösningar och balans i livet.
 

Attraktiv arbetsgivare

För att lyckas med vårt arbete har vi ”Attraktiv arbetsgivare” som ett strategiskt fokusområde. Därför är det extra glädjande att Dedicare Norge har nominerats till Årets Beste Arbeidsplass 2023 av organisationen Great Place To Work. Även den svenska organisationen kunde under kvartalet glädjas på samma tema när Dedicare Sverige fick utmärkelsen Årets Bemanningsaktör 2022 på branschgalan Recruitment Awards.

Avslutningsvis vill jag även nämna vårt stöd till organisationen Norges Blindeforbund och projektet Icare. I början av året gjorde vi en insamling och i mars reste två av Dedicares medarbetare till Nepal med 700 solglasögon att användas i samband med nya ögonoperationer. De senaste åren har Dedicares konsulter genom projektet medverkat i totalt 380 ögonoperationer i Nepal, vilka gett synen tillbaka för lika många gråstarrspatienter!

Jag vill tacka våra medarbetare, konsulter och kunder för mycket goda insatser och samarbete under första kvartalet 2023

Krister Widström
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2023 kl 15:00.