Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – mars 2022: ”Stark tillväxt under årets första kvartal”

2022-04-21 Regulatorisk information

 

Perioden 1 januari – 31 mars

 • Rörelsens intäkter 401,6 MSEK (265,5)
 • Rörelseresultat 26,2 MSEK (13,2)
 • Rörelsemarginal 6,5 procent (5,0)
 • Resultat efter finansiella poster 25,9 MSEK (12,3)
 • Periodens resultat 20,5 MSEK (9,6)
 • EBITDA 30,2 MSEK (17,0)
 • Nettoskuld (+)/Nettokassa (-) -121,8 MSEK (-72,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,2 MSEK (13,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2,25 SEK (1,40)
 • Resultat per aktie, före utspädning 2,19 SEK (1,02)
 • Eget kapital per aktie 21,47 SEK (15,96)
 • Avkastning på eget kapital 10,8 procent (6,7)

 

 

Koncernchefens kommentar

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 401,6 MSEK (265,5), vilket är en ökning om 51,3 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 26,2 MSEK (13,2) och rörelsemarginalen förbättrades till 6,5 procent (5,0). Vi har sett en fortsatt hög efterfrågan inom både vård och socialt arbete även om smittspridningen avseende Covid-19 minskat och samhället återgått till mer normalläge. Vår bedömning är att den underliggande efterfrågan på vårdrelaterade tjänster kommer att vara hög även framgent.

Intäkterna i Sverige ökade under första kvartalet med 32,7 procent jämfört med samma period föregående år. Intäktsökningen beror framförallt på hög efterfrågan både inom vård och socialt arbete relaterat till pandemin. Höga sjuklönekostnader har haft en negativ effekt under pandemin, men i takt med att denna har avtagit har sjukskrivningstalen återgått till mer normala nivåer.

 

Den norska verksamheten har inlett året mycket väl. Intäkterna i Norge ökade med 72,5 procent jämfört med samma period föregående år. Även i Norge har vi kunnat se en hög efterfrågan inom vård under pandemin. Parallellt har den norska verksamheten utökat sitt tjänsteerbjudande med Life Science och Psykolog.

 

I Danmark ökade intäkterna med 11,3 procent under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Verksamheten fortsätter ha en stabil utveckling och efterfrågan på tjänster inom vård.

 

I mars månad signerade Dedicare avtal om förvärv av H&P Search & Interim AB som är leverantör till den nordiska marknaden avseende rekrytering och uthyrning av konsulter inom området Life Science. Förvärvet av H&P Search & Interim AB ligger helt i linje med Dedicares tillväxtstrategi där vi kompletterar vår befintliga verksamhet med tjänsteområdet Life Science. H&P Search & Interim AB är ett bolag med kvalificerad personal samt en stabil kundbas inom privat sektor och kommer bli grunden för Dedicares fortsatta satsning inom Life Science i Norden och övriga Europa.

 

Vi beslutade att ändra vår rapporteringsstruktur i och med delårsrapporten för första kvartalet. Tidigare tre segment Sverige, Norge och Danmark utökas med ytterligare ett fjärde segment, Koncerngemensamt. Anledning till förändringen i rapporteringsstrukturen är att renodla den svenska affärsverksamheten från koncerngemensamma poster som tidigare redovisats i segmentet Sverige. Den svenska affärsverksamheten flyttades vid årsskiftet ut i ett separat dotterbolag, där Eva Brunnberg innehar rollen som VD.

 

Vi är mycket bekymrade över den utveckling som vi ser i Europa och de humanitära följderna av detta. Dedicare har valt att ge ett ekonomiskt bidrag till FN:s flyktingorgan UNHCR och deras hjälpinsatser i Ukraina. I dagsläget gör vi bedömningen att kriget i Ukraina inte har direkt påverkan på vår verksamhet, även om det skapar en osäkerhet i vår omvärld. Vi bevakar den fortsatta utvecklingen och gör löpande bedömning vilka åtgärder som eventuellt behöver tas.

 

Sammanfattningsvis en mycket bra start på det nya året för vår verksamhet, men fortsatta osäkerheter i vår omvärld.

 

Krister Widström

VD och Koncernchef

 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 15.00 (CEST).

 

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.