Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – mars 2021: ”Ökad omsättning på samtliga marknader under första kvartalet”

2021-04-22 Regulatorisk information

Perioden 1 januari – 31 mars

 • Rörelsens intäkter 265,5 MSEK (170,7)
 • Rörelseresultat 13,2 MSEK (5,5)
 • Rörelsemarginal 5,0 procent (3,2)
 • Resultat efter finansiella poster 12,3 MSEK (5,4)
 • Periodens resultat 9,6 MSEK (3,8)
 • EBITDA 17,0 MSEK (7,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,2 MSEK (16,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,40 SEK (1,76)
 • Resultat per aktie 1,02 SEK (0,42)
 • Eget kapital per aktie 15,96 SEK (10,61)
 • Avkastning på eget kapital 6,7 procent (4,0)

VD har ordet

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 265,5 MSEK, vilket är en ökning med 55,5 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen i intäkter hänförs till förvärvet av Dedicare A/S samt tillväxt i den norska verksamheten. Rörelseresultatet uppgick till 13,2 MSEK jämfört med 5,5 MSEK samma period föregående år. Även rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 5,0 procent jämfört med 3,2 procent samma period föregående år.

Sverige

Intäkterna i Sverige ökade med 9,6 procent under första kvartalet. Sjuksköterske- och socionombemanningen har fortsatt att öka, men läkarbemanningen har minskat som ett resultat av den pågående pandemin. Även under denna period har sjukskrivningstalen varit höga inom sjuksköterskebemanningen, vilket har haft negativ effekt på verksamheten. Rekrytering av en landschef till Sverige har inletts, där syftet är att få mer fokus på ökad omsättning och lönsamhet i den svenska verksamheten. Den svenska marknaden är fortsatt under hård press avseende marginaler.

Norge

Verksamheten i Norge fortsätter växa kraftigt inom samtliga områden både avseende intäkter och rörelseresultat. Intäkterna ökade med 64,8 procent och resultatet mer än dubblerades under första kvartalet. Även i Norge har efterfrågan inom vårdbemanning varit hög som en effekt av pandemin, men restriktioner med t.ex. karantän för konsulter från andra nordiska länder har skapat utmaningar för verksamheten. Våra nystartade tjänsteområden Läkarsekreterare och Barnevern & miljøterapi har haft en positiv utveckling under kvartalet.

Danmark

I Danmark ökade intäkterna för kvartalet till 37,4 MSEK jämfört med 0,3 MSEK samma period föregående år. Ökningen är i sin helhet hänförlig till förvärvet av Dedicare A/S. Den danska verksamheten har påverkats av reserestriktioner på samma sätt som den norska, vilket skapat utmaningar under perioden.

Under första kvartalet, liksom tidigare kvartal, har pandemin inneburit utmaningar för verksamheten. Givet rådande omständigheter har våra medarbetare visat sig både anpassningsbara och handlingskraftiga för att hitta bästa möjliga tänkbara lösningar för både våra kunder och konsulter, mycket starkt!

Krister Widström
VD och Koncernchef

 Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 15.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10

Kontaktperson

Krister Widström

Koncernchef