Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – mars 2020: ”Dedicare fortsätter sin satsning på den Nordiska marknaden genom förvärv i Danmark”

2020-04-23 Regulatorisk information

PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS

  • Rörelsens intäkter 170,7 MSEK (184,2)
  • Rörelseresultat 5,5 MSEK (5,3)
  • Rörelsemarginal 3,2 procent (2,9)
  • Resultat efter finansiella poster 5,4 MSEK (5,0)
  • Periodens resultat 3,8 MSEK (3,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,0 MSEK (15,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,76 (1,75)
  • Resultat per aktie 0,42 SEK (0,43)
  • Eget kapital per aktie 10,61 (11,81)
  • Avkastning på eget kapital 4,0% (3,7)

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 170,7 MSEK, vilket är en minskning med 7,3 procent jämfört med samma period 2019. Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK jämfört med 5,3 MSEK 2019. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 3,2 procent (2,9).

I Sverige såg vi samma trend som under det föregående året, dels ökade lönenivåer till konsulter (sjuksköterskor/läkare) och dels att marknaden för socionombemanning minskat. Under första kvartalet, januari och februari, var det fortsatt rekryterings- och hyrstopp i Region Stockholm, vilket har haft negativ inverkan på verksamheten avseende läkar- och sjuksköterskebemanning. Det förändrades under mars då hyrstoppet hävdes i och med Covid-19 (Corona) och därefter har vi sett en ökad efterfrågan på främst sjuksköterskor från Region Stockholm. Den rådande situationen med Covid-19 har medfört att Region Stockholm skjutit upp den upphandling avseende vårdbemanning som initierades under fjärde kvartalet 2019 och istället förlängt nuvarande ramavtal till 31 december 2021.

Verksamheten i Norge utvecklades mycket bra med tillväxt både avseende intäkter och rörelseresultat. Intäkterna ökade inom samtliga områden, primärt inom läkarbemanning som haft en mycket positiv utveckling. Under första kvartalet har dock pedagogbemanningen påverkats negativt av Covid-19, då samtliga förskolor i Norge varit tvungna att tillfälligt stänga ned sin verksamhet.

Våra nya marknader hade en låg omsättning under första kvartalet. Finland och Danmark har genererat intäkter för kvartalet på 0,3 MSEK och belastar resultatet med 0,7 MSEK. I Danmark förvärvade vi under kvartalet KonZenta som förser den skandinaviska marknaden med läkarbemanning med fokus på specialist- och överläkare. KonZenta förväntas omsätta cirka 120 MSEK för det brutna räkenskapsåret 2019/2020 och kommer att konsolideras från och med andra kvartalet 2020. Förvärvet ligger helt i linje med Dedicares tillväxtstrategi och vi ser att detta bidrar till en starkare plattform i Danmark.

Dedicare följer utvecklingen kring Covid-19 och analyserar löpande eventuell inverkan på verksamheten. Då förändring i omvärlden sker i snabb takt är framtida effekter svårbedömda. Pandemin innebar en ökad efterfrågan på vårdbemanning under första kvartalets slutskede, men bristen på konsulter är fortsatt en utmaning för branschen. Dedicares bedömning är att Covid-19 haft både positiva och negativa effekter på verksamheten, där efterfrågan ökat men begränsning i resande inom Norden gett utmaningar främst för den norska verksamheten som till stor del nyttjar konsulter från Sverige, Danmark och Finland.

Den nya verklighet som pandemin inneburit har drastiskt förändrat arbetsmarknaden i vår omvärld. Efterfrågan inom vissa yrkeskategorier ökar kraftigt, medan den för andra yrkesgrupper i princip har försvunnit på kort tid. Dedicare har med anledning av detta inlett samarbete med ett antal företag, bl.a. SAS och Scandic, där vi erbjuder deras permitterade medarbetare som har utbildning inom eller erfarenhet av vården att ta uppdrag på sjukhus, vårdcentraler eller serviceboenden. Tillsammans kan vi göra en skillnad.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl.15.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10

Dedicare i korthet
Dedicare är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor och socionomer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen är noterat på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011. Dedicare är medlem i Almega Kompetensföretagen och har därmed kollektivavtal för alla anställda. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att våra processer är kvalitetssäkrade och att vi tar hänsyn till miljöaspekter när vi driver vår verksamhet.

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se
Org.nr: 556516–1501

Bilagor