Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – mars 2019: ”Fortsatt pressat läge men god utveckling i Norge”

2019-04-25 Regulatorisk information

PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS

  • Rörelsens intäkter 184,2 MSEK (193,4)
  • Rörelseresultat 5,3 MSEK (13,0)
  • Rörelsemarginal 2,9 procent (6,7)
  • Resultat efter finansiella poster 5,0 MSEK (11,3)
  • Periodens resultat 3,9 MSEK (8,6)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,8 MSEK (-3,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,75 (-0,43)
  • Resultat per aktie 0,43 SEK (0,95)
  • Eget kapital per aktie 11,81 (13,29)

 
VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 184,2 MSEK vilket är en minskning med 4,8 procent jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 MSEK jämfört med 13 MSEK 2018. Rörelsemarginalen försämrades och uppgick till 2,9 procent (6,7).

Den minskade omsättningen och det försämrade resultatet hänförs till verksamheten i Sverige. Det är samma tendens vi sett de senaste kvartalen orsakat dels av ökade lönenivåer till bemanningskonsulter (sjuksköterskor/läkare) dels att marknaden för socionomer minskat. Fortsatt prispress råder.

Verksamheten i Norge utvecklas mycket bra med tillväxt både på omsättning och resultat. Det förbättrade resultatet beror på att vi lyckats anställa fler bemanningskonsulter; läkare, sjuksköterskor och pedagoger, samt ökat försäljningen på både befintliga och nya kunder.

I kvartalet har vi tagit kostnader för att starta kontoret i Umeå och kostnader för etablering av verksamheterna i Finland och Danmark.

Digitaliseringsarbetet som pågår internt ger oss fortsatta möjligheter att förenkla för våra kunder och bemanningskonsulter vilket leder till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Under perioden har vi fullt ut implementerat ett nytt modernt affärssystem. Vi har lanserat en ny hemsida där fokus ligger på att göra det enklare för konsulter att hitta lediga uppdrag i hela Norden.

Dedicares övergripande vision är att bli ett av Europas ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Vi har under kvartalet etablerat Dedicare i Danmark. Kontoret ligger i Köpenhamn och initialt fokus är bemanning av sjuksköterskor i Danmark och bemanning av vårdpersonal till övriga Norden. Vi ser med tillförsikt på utvecklingen av våra nya marknader under 2019. 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl.15.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor