Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – mars 2018: ”Lägre marginal men fortsatt stark finansiell ställning”

2018-04-24 Regulatorisk information

PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS

  • Rörelsens intäkter 193,4 MSEK (200,9)
  • Rörelseresultat 13,0 MSEK (25,3)
  • Rörelsemarginal 6,7 procent (12,6)
  • Resultat efter finansiella poster 11,3 MSEK (25,6)
  • Periodens resultat 8,6 MSEK (19,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,9 MSEK (18,0)
  • Resultat per aktie 0,95 SEK* (2,21)
  • Eget kapital per aktie 13,29* (15,83)

* Ingen utspädningseffekt per den 31 mars 2018 då inga utestående optioner finns

Dedicare tillämpar från och med 1 januari 2018 IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder. Administrativa avgifter till våra kunder redovisas nu som minskad intäkt istället för som kostnad. Den nya principen har påverkat rörelsens intäkter med -0,5 MSEK (-0,6) och rörelseresultatet med 0 MSEK (0). Samtliga jämförelsetal i denna rapport är justerade till den nya principen.

 

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 193,4 MSEK vilket är en minskning med 3,7 procent jämfört med samma period 2017. Rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK jämfört med 25 MSEK 2017. Kassaflödet är försämrat jämfört med tidigare år men koncernen har en fortsatt stark finansiell ställning. Rörelsemarginalen för året försämrades jämfört med 2017 och uppgick till 6,7 procent (12,6). Den försämrade marginalen beror främst på bristen på läkare, sjuksköterskor och socionomer samt en ökad konkurrens på marknaden som tvingat upp löner och arvoden till våra bemanningskonsulter.

– Vi ser en fortsatt god efterfrågan på tjänster inom vård, socialt arbete och pedagogik i Sverige och i Norge men konkurrensen på marknaden är hård vilket pressar våra marginaler och gör det svårt att hitta tillräckligt med bemanningskonsulter för att möta kundernas behov, säger Krister Widström, VD för Dedicare.

– Våra kundundersökningar visar att Dedicare fortsätter att leverera hög kvalitet till våra kunder. Vi fortsätter att fokusera på att vara effektiva i vårt arbete för att kunna tillgodose våra kunders och konsulters intressen, avslutar Krister Widström.

Bilagor