Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – juni 2022: Ett framgångsrikt kvartal tack vare hög leveranskapacitet

2022-07-15 Regulatorisk information

Perioden 1 april – 30 juni

 • Rörelsens intäkter 427,9 MSEK (299,4)
 • Rörelseresultat 37,3 MSEK (25,6). Rörelseresultat justerat för engångsposter uppgick till 38,4 MSEK
 • Rörelsemarginal 8,7 procent (8,6). Rörelsemarginal justerad för engångsposter uppgick till 8,9 procent
 • Resultat efter finansiella poster 35,3 MSEK (25,2)
 • Periodens resultat 26,6 MSEK (19,3)
 • EBITDA 42,1 MSEK (27,7)
 • Nettoskuld (+)/Nettokassa (-) –8,3 MSEK (-72,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,2 MSEK (20,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,80 SEK (2,14)
 • Resultat per aktie, före utspädning 2,80 SEK (2,06)
 • Resultat per aktie, efter utspädning 2,77 SEK (2,04)
 • Eget kapital per aktie 20,86 SEK (15,12)
 • Avkastning på eget kapital 13,3 procent (13,2)

Perioden 1 januari – 30 juni

 • Rörelsens intäkter 829,5 MSEK (564,9)
 • Rörelseresultat 63,4 MSEK (38,8). Rörelseresultat justerat för engångsposter uppgick till 64,5 MSEK
 • Rörelsemarginal 7,6 procent (6,9). Rörelsemarginal justerad för engångsposter uppgick till 7,8 procent
 • Resultat efter finansiella poster 61,2 MSEK (37,5)
 • Periodens resultat 47,2 MSEK (28,9)
 • EBITDA 72,2 MSEK (44,8)
 • Nettoskuld (+)/Nettokassa (-) –8,3 MSEK (-34,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,4 MSEK (34,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 4,02 SEK (3,69)
 • Resultat per aktie, före utspädning 4,96 SEK (3,08)
 • Resultat per aktie, efter utspädning 4,91 SEK (3,05)
 • Eget kapital per aktie 20,86 SEK (15,12)
 • Avkastning på eget kapital 24,5 procent (20,3)

Koncernchefens kommentar

Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 427,9 MSEK (299,4), vilket är en ökning om 42,9 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 37,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 37,3 MSEK (25,6) där 0,8 MSEK avser förvärvat rörelseresultat. Rörelsemarginalen förbättrades till 8,7 procent (8,6) inklusive förvärv. Det andra kvartalet har präglats av fortsatt hög efterfrågan i samtliga länder och inom samtliga affärsområden. Vi har lyckats mycket väl med att både attrahera nya konsulter och behålla våra befintliga, vilket medfört en hög leveranskapacitet gentemot kund.

I Sverige ökade intäkterna under andra kvartalet med 35,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 21,4 procent, vilket främst hänförs till en fortsatt positiv utveckling inom bemanning av socionomer, psykologer och sjuksköterskor. Inom läkarbemanningen har vi fattat ett strategiskt beslut att fokusera på mer lönsamma affärer, vilket på kort sikt medfört minskade intäkter då vi har valt att avsluta eller inte leverera i affärer där lönsamheten varit för låg.

Västra Götalandsregionen (VGR), som samordnar den nationella upphandlingen av vårdbemanningstjänster i Sverige, meddelade 14 juli att de avbryter upphandlingen med följande motivering; ”Upphandlande myndighet avser att avbryta upphandlingen då brister har identifierats i underlaget bland annat i gällande möjligheten att åberopa andra företags kapacitet. Upphandlande myndighet kommer även att se över andra delar av upphandlingsunderlaget.”

Bakgrunden är att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om en samordnad nationell upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård i Sverige. Anbudsinlämning var den 22 juni 2022. Den 17 juni, fem dagar innan anbudsinlämning, lämnade Dedicare en ansökan om överprövning av den nationella upphandlingen till samtliga tolv förvaltningsdomstolar i Sverige. Anledningen till vår överprövning var att vi ansåg att upphandlingen stred mot LOU, lagen om offentlig upphandling. Genom att överpröva upphandlingen i sin helhet ville vi att SKR och regionerna skulle avbryta upphandlingen och göra om den med mer balanserade villkor. Därför välkomnar vi VGR:s beslut och vi arbetar vidare med alla de befintliga avtal som Dedicare har med regionerna.

I Norge ökade intäkterna under andra kvartalet med 53,8 procent jämfört med samma period föregående år. En fortsatt fantastisk fin utveckling i den norska verksamheten där samtliga områden gör sina bästa kvartal någonsin både avseende omsättning och rörelseresultat. Efterfrågan har varit hög och enligt statistik från Näringslivets Huvudorganisation (NHO) ökade inhyrningen av vårdpersonal i Norge med cirka 38,0 procent under årets första kvartal jämfört med samma period föregående år. Inom inhyrning av pedagoger ökade marknaden med 13,0 procent under årets första kvartal jämfört med samma period föregående år. Dedicares norska verksamhet har haft en mycket högre tillväxttakt än marknaden generellt och därmed stärkt positionen som Norges största specialistföretag inom vårdbemanning.

Under andra kvartalet har den norska regeringen presenterat sitt slutliga lagförslag om ändringar i lagen om inhyrning. Dedicares bedömning att detta inte kommer att påverka verksamheten kvarstår, då förändringarna riktar sig mot vissa geografiska områden inom byggbranschen samt att lagförslaget innebär att det främst är företag/organisationer med kollektivavtal som får hyra in personal vid temporärt behov. Samtliga Dedicares kunder i Norge omfattas redan idag av kollektivavtal.

I Danmark ökade intäkterna med 9,2 procent under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder inom samtliga områden. Vi har under första halvåret utökat vår interna personalstyrka med 30 procent, med fokus på utveckling och rekrytering av läkare och sjuksköterskor från både Sverige och Danmark. Dessa strategiskt viktiga investeringar påverkar lönsamheten på kort sikt men säkrar långsiktig tillväxt och lönsamhet i den danska verksamheten. Därutöver har vi under andra kvartalet utvidgat vårt erbjudande med rekrytering av danska och svenska barnmorskor efter att vi vunnit ett kontrakt med Region Huvudstaden, d.v.s. Köpenhamnsregionen. 

Under andra kvartalet har Dedicare konsoliderat in H&P Search & Interim AB (tillträde 1 april 2022). H&P Search & Interim AB har bidragit med 14,9 MSEK i omsättning och 0,8 MSEK i rörelseresultat under andra kvartalet varav 3,0 MSEK redovisas i segmentet Sverige och -2,2 MSEK redovisas i segmentet koncerngemensamma kostnader. Processen med att integrera H&P Search & Interim AB i koncernen kommer fortgå under året. Förvärvet kompletterar vår verksamhet och ger oss en stabil grund för vår fortsatta satsning inom Life Science i Norden och övriga Europa.

Kriget i Ukraina medför att det osäkra läget i omvärlden kvarstår, vilket kan komma att leda till följdeffekter såsom konjunkturförändring, stigande inflation etc. Som utgångspunkt är Dedicares bedömning att verksamheten inte är konjunkturberoende. Dedicare bevakar den fortsatta utvecklingen och gör löpande bedömning vilka effekter på verksamheten detta kan komma att få samt vilka åtgärder som eventuellt behöver tas.

Jag önskar avslutningsvis alla våra konsulter, medarbetare och kunder en riktigt trevlig sommar!

Krister Widström
VD och Koncernchef
 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Arvid Rapp, tf CFO, tel 073-687 93 46

Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se
Org.nr: 556516–1501