Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – juni 2021: ”Tillväxt och stärkt lönsamhet under andra kvartalet”

2021-07-15 Regulatorisk information

Perioden 1 april – 30 juni

 • Rörelsens intäkter 299,4 MSEK (216,5)
 • Rörelseresultat 25,6 MSEK (10,2)
 • Rörelsemarginal 8,6 procent (4,7)
 • Resultat efter finansiella poster 25,2 MSEK (9,5)
 • Periodens resultat 19,3 MSEK (6,6)
 • EBITDA 27,8 MSEK (12,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,1 MSEK (11,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2,14 SEK (1,27)
 • Resultat per aktie 2,06 SEK (0,71)
 • Eget kapital per aktie 15,12 SEK (12,27)
 • Avkastning på eget kapital 13,2 procent (6,4)

Perioden 1 januari – 30 juni

 • Rörelsens intäkter 564,9 MSEK (387,2)
 • Rörelseresultat 38,8 MSEK (15,7)
 • Rörelsemarginal 6,9 procent (4,1)
 • Resultat efter finansiella poster 37,5 MSEK (14,9)
 • Periodens resultat 28,9 MSEK (10,4)
 • EBITDA 44,8 MSEK (19,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,7 MSEK (28,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 3,69 SEK (2,98)
 • Resultat per aktie 3,08 SEK (1,11)
 • Eget kapital per aktie 15,12 SEK (12,27)
 • Avkastning på eget kapital 20,3 procent (10,4)

VD har ordet

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 299,4 MSEK, vilket är en ökning med 38,3 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen i intäkter hänförs primärt till tillväxt i den norska verksamheten. Rörelseresultatet uppgick till 25,6 MSEK jämfört med 10,2 MSEK samma period föregående år. Även rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 8,6 procent jämfört med 4,7 procent samma period föregående år.

Sverige

Intäkterna i Sverige ökade med 5,5 procent under andra kvartalet. Ökningen har sin förklaring i att efterfrågan på primärt socionombemanning, men även läkarbemanning till viss del, ökat jämfört med föregående år. Rörelseresultatet minskade, vilket förklaras av ökade lönenivåer inom sjuksköterskebemanningen som en effekt av hög efterfrågan på sjuksköterskor under pandemin. Det är fortsatt brist på vårdpersonal och konkurrensen om de resurser som finns på marknaden är hög.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att genomföra en nationell upphandling av vårdbemanningstjänster i regionerna. I dag är det 21 separata upphandlingar med olika förutsättningar och dessa ska således bli en gemensam. SKR:s ambition är att upphandlingen kommer ut i slutet av 2021 och tilldelningsbeslut i slutet av första kvartalet, 2022. Denna upphandling är naturligtvis mycket viktig för marknaden i Sverige och 2020 köpte de svenska regionerna vårdbemanningstjänster för totalt 5,6 miljarder kronor.

Endast ett av tre företag inom vårdbemanning i Sverige har kollektivavtal vilket innebär att majoriteten av sjuksköterskorna som regionerna hyr in inte erhåller avsättning till tjänstepension. Dedicare är ett auktoriserat företag med kollektivavtal och vi har en förväntan att SKR tar ett större ansvar än i dagsläget för arbetsvillkoren i branschen, att alla leverantörer som handlas upp i den nationella upphandlingen sätter av tjänstepension enligt kollektivavtal. För oss är goda arbetsvillkor en del av vårt arbete med social hållbarhet, det förväntar vi oss att det även är hos Sveriges regioner.

Eva Brunnberg har under perioden anställts som ny VD för den svenska verksamheten. Syftet är att få än mer fokus på den svenska marknaden som under en längre tid haft en negativ utveckling med ökad konkurrens och pressade marginaler.

Norge

Samtliga tjänsteområden i Norge har tillväxt avseende intäkter och rörelseresultat. Intäkterna ökade med 80,1 procent och resultatet mer än dubblerades under perioden. Verksamheten har under pandemin haft utmaningar med reserestriktioner och karantänsregler för inresande, vilket framöver förväntas lätta i takt med att vaccinationen avseende Covid-19 fortgår i Norden. Den norska verksamheten har haft en mycket stark utveckling de senaste kvartalen och fortsätter att ta marknadsandelar, vilket är mycket positivt.

Danmark

I Danmark ökade intäkterna med 27,5 procent under andra kvartalet jämfört med föregående år. Ökningen hänförs primärt till läkarbemanningen. Även den danska verksamheten har tidigare haft utmaningar med reserestriktioner, men restriktionerna har lättats under senare delen av perioden.

Vaccinationen avseende Covid-19 är igång i hela Norden, vilket är mycket positivt. Effekterna av pandemin är svåra att bedöma och ännu har inga tydliga handlingsplaner presenterats från politiskt håll för att hantera den upparbetade vårdskulden.

När vi nu avslutar det första halvåret vill jag passa på att önska alla kunder, konsulter och medarbetare en riktigt trevlig sommar!

Krister Widström
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad här.

Kontaktperson

Krister Widström

Koncernchef