Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – juni 2020: ”Stabilt kvartal, men fortsatt osäkert läge i omvärlden”

2020-07-15 Regulatorisk information

Perioden 1 april – 30 juni

 • Rörelsens intäkter 216,5 MSEK (195,5)
 • Rörelseresultat 10,2 MSEK (12,1), Rörelseresultat justerat för engångsposter uppgick till 16,5 MSEK
 • Rörelsemarginal 4,7 procent (6,2), Rörelsemarginal justerad för engångsposter uppgick till 7,6 procent
 • Resultat efter finansiella poster 9,5 MSEK (11,9)
 • Periodens resultat 6,6 MSEK (10,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,9 MSEK (-4,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,26 (-0,47)
 • Resultat per aktie 0,70 SEK (1,12)
 • Eget kapital per aktie 12,27 (9,04)
 • Avkastning på eget kapital 6,3 procent (10,7)

Perioden 1 januari – 30 juni

 • Rörelsens intäkter 387,2 MSEK (379,7)
 • Rörelseresultat 15,7 MSEK (17,4), Rörelseresultat justerat för engångsposter uppgick till 21,9 MSEK
 • Rörelsemarginal 4,1 procent (4,6), Rörelsemarginal justerad för engångsposter uppgick till 5,7 procent
 • Resultat efter finansiella poster 14,8 MSEK (16,9)
 • Periodens resultat 10,4 MSEK (14,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,9 MSEK (12,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2,97 (1,38)
 • Resultat per aktie 1,11 SEK (1,55)
 • Eget kapital per aktie 12,27 (9,04)
 • Avkastning på eget kapital 10,3 procent (14,4)

 

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 216,5 MSEK, vilket är en ökning med 10,7 procent jämfört med samma period 2019. Ökningen i intäkter hänförs främst till förvärvet av Dedicare A/S (KonZenta Aps). Rörelseresultatet justerat för engångsposter uppgick till 16,5 MSEK jämfört med 12,1 MSEK 2019. Rörelsemarginalen justerat för engångsposter förbättrades och uppgick till 7,6 procent (6,2).

Under andra kvartalet har vi haft engångsposter i form av förvärvskostnader och reservering för arbetsgivaravgifter som påverkat resultatet negativt. Reserveringen för arbetsgivaravgifter avser Dedicares norska verksamhet som sedan år 2016 bedriver bemanningsverksamhet i nord-Norge. Regionen omfattas av regelverk för reducerade arbetsgivaravgifter. Under andra kvartalet 2020 uppdagade vi att regelverket för reducerade arbetsgivaravgifter kan tolkas olika, varför vi har kontaktat de norska skattemyndigheterna för att få bekräftat att vår tolkning och hantering är korrekt. Reservering har gjorts under andra kvartalet om 3,9 MSEK samt ränta och avgifter i den händelse att de norska skattemyndigheterna anser att hanteringen varit felaktig.

Situationen kring Covid-19 har haft både positiva och negativa effekter på verksamheten under andra kvartalet.

Sverige

Intäkterna i Sverige minskade med 17,5 procent under andra kvartalet och det är inom socionom- och läkarbemanningen som minskningen skett. Vi har tillväxt inom sjuksköterskebemanningen och pandemin har inneburit en ökad efterfrågan på sjuksköterskor i Sverige, främst från sjukhusen där behovet varit stort som en följd av ökat antal intensivvårdspatienter. Samtidigt har planerad vård skjutits på framtiden, varför efterfrågan på läkare har varit lägre än normalt med avbokningar som följd. Mot slutet av andra kvartalet har vi sett en ökad efterfrågan på socionombemanning.

Norge

Verksamheten i Norge fortsätter att växa kraftigt både avseende intäkter och rörelseresultat. Tillväxten sker inom samtliga områden, där läkarbemanningen växer mest. Intäkterna ökade med 19,7 procent. Även i Norge har efterfrågan inom vårdbemanningen varit hög, men utmaningar med t.ex. karantän för konsulter från andra nordiska länder har påverkat verksamheten. Förskolorna har varit stängda, vilket inneburit att den norska pedagogbemanningen upphört helt under en period. Under senare delen av andra kvartalet har lättnader i restriktionerna skett och den norska verksamheten har kunnat återgå till ett mer normalt läge. Justerat för engångsposter levererar den norska verksamheten ett mycket bra resultat.

Danmark

Under andra kvartalet har vi slutfört förvärvet av Dedicare A/S (KonZenta Aps) och tillträde har skett den 1 april. Den tidigare filialen i Danmark har integrerats i Dedicare A/S (KonZenta Aps). Kasper Madsen tillträdde som Verkställande Direktör från och med april månad och ingår numera i Dedicares koncernledning. Den danska verksamheten har påverkats av reserestriktioner på samma sätt som den norska samt av planerad vård som ställts in, vilket skapat utmaningar under andra kvartalet. Verksamheten i Danmark genererar ett positivt rörelseresultat under kvartalet, vilket hänförs till förvärvet av Dedicare A/S (KonZenta Aps).

Sjukfrånvaron har varit hög i samtliga länder under kvartalet, där personal uppmanats att stanna hemma även vid mindre symptom. Sammantaget har dock verksamheten fungerat väl under rådande omständigheter, vår interna organisation har anpassat sig snabbt till nya förutsättningar. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och styrelsens beslut att återkalla förslaget till utdelning avseende räkenskapsåret 2019 ger oss ytterligare finansiell styrka inför eventuella utmaningar som kan uppstå.

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare som gjort en fantastisk insats hos våra uppdragsgivare i hela Norden!

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor