Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – juni 2017: Ökad tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

2017-07-14 Regulatorisk information

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI I KORTHET

 • Rörelsens intäkter 196,4 MSEK (153,1)
 • Rörelseresultat 24,4 MSEK (15,6)
 • Rörelsemarginal 12,4 procent (10,2)
 • Resultat efter finansiella poster 24,8 MSEK (15,1)
 • Periodens resultat 19,2 MSEK (11,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,4 MSEK (2,3)
 • Resultat per aktie före utspädning* 2,13 SEK (1,29)

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI I KORTHET

 • Rörelsens intäkter 397,9 MSEK (288,3)
 • Rörelseresultat MSEK 49,7 (25,4)
 • Rörelsemarginal 12,5 procent (8,8)
 • Resultat efter finansiella poster 50,4 MSEK (24,7)
 • Periodens resultat 39,1 MSEK (19,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 42,1 MSEK (6,3)
 • Resultat per aktie före utspädning* 5,84 SEK (2,11)

*Ingen utspädningseffekt per den 30 juni då inga utestående optioner finnsVD OCH KONCERNCHEF STIG ENGCRANTZ KOMMENTERAR

Dedicare visar i det andra kvartalet 2017 en fortsatt stark utveckling. Koncernen visar en ökad omsättning och god lönsamhet i kvartal 2. Intäkterna uppgår till 196,4 MSEK, en tillväxt på 28 procent jämfört med samma period föregående år och redovisar en rörelsemarginal på 12,4 procent för kvartalet.

”Både bemanning Sverige och bemanning Norge har haft en god tillväxt under kvartalet. Intäktsökningen beror främst på uthyrning inom vård och socialt arbete.”, berättar Stig Engcrantz, VD för Dedicare.

”Digitaliseringen har gett oss, och ger oss, fortsatta möjligheter att utveckla vårt sätt att hitta nya kandidater till våra uppdrag. Under kvartalet startade vi ett större digitaliseringsprojekt för att ytterligare stärka vår position på marknaden. Projektet kostnadsförs löpande och har därmed belastat kvartalet.”

”Efterfrågan på våra tjänster ökar i både Sverige och Norge. Bristen på kompetens inom vård, pedagogik och socialt arbete ökar vilket ger Dedicare goda möjligheter att fortsätta växa med hög kvalité och lönsamhet.” avslutar Stig Engcrantz.

Under kvartalet delade Dedicare ut 72,4 MSEK till sina aktieägare. Utdelningen motiveras av en stark finansiell ställning och tilltro till koncernens framtida utveckling.


Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se


Bilagor