Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – december 2021: ”Mycket stark tillväxt under året med god lönsamhet”

2022-02-10 Regulatorisk information

Perioden 1 oktober – 31 december

 • Rörelsens intäkter 354,3 MSEK (247,1)
 • Rörelseresultat 26,1 MSEK (12,5)
 • Rörelsemarginal 7,4 procent (5,1)
 • Resultat efter finansiella poster 24,6 MSEK (14,7)
 • Periodens resultat 16,6 MSEK (11,7)
 • EBITDA 30,5 MSEK (16,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,1 MSEK (6,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2,25 SEK (0,65)
 • Resultat per aktie 1,77 SEK (1,25)
 • Eget kapital per aktie 19,00 SEK (14,41)
 • Avkastning på eget kapital 10,4 procent (9,6)

Perioden 1 januari – 31 december

 • Rörelsens intäkter 1 249,9 MSEK (885,2)
 • Rörelseresultat 87,8 MSEK (43,9)
 • Rörelsemarginal 7,0 procent (5,0)
 • Resultat efter finansiella poster 87,1 MSEK (47,6)
 • Periodens resultat 65,6 MSEK (36,1)
 • EBITDA 101,2 MSEK (55,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 69,6 MSEK (40,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 7,41 SEK (4,27)
 • Resultat per aktie 6,98 SEK (3,85)
 • Eget kapital per aktie 19,00 SEK (14,41)
 • Avkastning på eget kapital 42,4 procent (32,0)

UTDELNING 

Styrelsen i Dedicare har föreslagit en ordinarie utdelning om 4,00 SEK per aktie (2,50), motsvarande 37,6 MSEK (23,5) avseende räkenskapsåret 2021. Koncernens utdelningspolicy är att den årliga utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet. Föreslagen utdelning motsvarar 57 procent (86) av årets nettoresultat. Dedicares soliditet uppgår efter föreslagen utdelning till 30,6 procent (32,9), vilket är i linje med koncernens långsiktiga mål om minst 30,0 procent.

Koncernchefens kommentar

Koncernen

Fjärde kvartalets intäkter om 354,3 MSEK (247,1), en ökning om 43,4 procent jämfört med samma period föregående år, är Dedicares högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 26,1 MSEK (12,5) och rörelsemarginalen förbättrades till 7,4 procent (5,1). I slutet av fjärde kvartalet började restriktioner återigen införas i Norden avseende Covid-19. Restriktionerna har inte påverkat Dedicares verksamhet då organisationen sedan tidigare anpassat sig efter de förutsättningar som pandemin inneburit.

Sverige

Intäkterna i Sverige ökade under fjärde kvartalet med 33,5 procent jämfört med samma period föregående år. Hög efterfrågan på sjuksköterske- och socionombemanning är den primära förklaringen till ökningen, men även efterfrågan på läkare har återgått till mer normala nivåer.

För Dedicare är social hållbarhet viktigt och vi har under året tagit tydlig ställning för goda arbetsvillkor i form av kollektivavtal och tjänstepension för alla medarbetare inom vårdbemanningsbranschen i Sverige. Idag har endast ett av tre företag inom vårdbemanning kollektivavtal vilket bland annat kan leda till en otrygg ålderdom för de anställda. I SKR:s nationella upphandling av vårdbemanningstjänster har goda anställningsvillkor som t.ex. tjänstepension inkluderats i kravställningen, vilket är mycket positivt.

Norge

Den norska verksamheten fortsatte växa kraftigt även under årets fjärde kvartal. Intäkterna i Norge ökade med 61,0 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga områden har haft hög efterfrågan och tillväxt.

I september har det varit politiskt val i Norge och den nya norska regeringen har lagt fram ett förslag om begränsningar för bemanningsverksamhet i Norge. I förslaget ingår i huvudsak två delar: Förbjuda bemanning inom bygg- och anläggningssektorn i Oslo och att endast företag/organisationer med kollektivavtal (sk tariffavtal) får hyra in personal. Då de flesta av Dedicares kunder har kollektivavtal, är vår bedömning att dessa förslag inte kommer få någon påverkan på Dedicares verksamhet.

Danmark

I Danmark ökade intäkterna med 13,9 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Verksamheten i Danmark har utvecklats enligt plan och levererar stabilt.

Övrigt

Under året har vi konstaterat att den finska marknaden avseende vårdbemanning inte är tillräckligt utvecklad. Verksamheten i Finland har därför under året som gått skiftat fokus till rekrytering av personal till övriga Norden. I nuläget finns ingen plan att öka vår närvaro på den finska marknaden, men vi utvärderar regelbundet möjligheterna framåt.

Vi har under kvartalet genomfört en större varumärkeskampanj som gått under benämningen ”Arbets Livet”. Budskapet har varit att synliggöra vilka möjligheter vi kan erbjuda personal inom vård och socialt arbete för att hitta balans mellan arbete och livet genom att arbeta som konsult. Resultatet har varit mycket lyckat med hög genomslagskraft.

Sammantaget är jag mycket stolt över hur väl organisationen har presterat under 2021 – trots ett utmanande år präglat av pandemin – och vill passa på att tacka alla medarbetare och konsulter för deras fantastiska engagemang och hårda arbete!

Krister Widström
VD och Koncernchef
 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.