Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024: En utmanande start på 2024

2024-04-25 Regulatorisk information

Första kvartalet 2024

 Nettoomsättning 430,2 MSEK (503,2)

 EBITA 17,4 MSEK (41,6)

 EBITA-marginal 4,0 procent (8,3)

 Rörelseresultat (EBIT) 15,1 MSEK (38,0)

 Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 3,5 procent (7,6)

 Resultat efter finansiella poster 13,5 MSEK (31,3)

 Periodens resultat 10,5 MSEK (24,5)

 Resultat per aktie, före utspädning 1,09 SEK (2,57)

 Resultat per aktie, efter utspädning 1,08 SEK (2,55)

 

 

Nyckeltal

 

 

Koncernchefens kommentar

 

Det har varit en utmanande inledning på samtliga nordiska marknader 2024 och årets första kvartal blev svagt både intäkts- och lönsamhetsmässigt, ytterligare förstärkt av ett exceptionellt starkt jämförelsekvartal. Den svenska marknaden var fortsatt präglad av regionernas hyrbegränsningar. På den norska marknaden tyngdes lönsamheten av prispress och ökade löner till följd av en hårdnad konkurrens. Även Danmark hade ett tufft kvartal, påverkat av hyresbegränsningar. Storbritannien utvecklas dock väl där vi fortsatt tar viktiga kliv framåt. Flertalet åtgärder vidtas för att möta de rådande utmaningarna. För andra året i rad utsågs Dedicare till Norges bästa arbetsplats.

 

Dedicare-koncernens nettoomsättning uppgick under det första kvartalet till 430,2 MSEK. Det är en minskning med 14,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år, som i sin tur var exceptionellt starkt och ökade med 27,5 procent. Lönsamheten var svag med en EBITA på 17,4 MSEK (41,6), motsvarande en EBITA-marginal om 4,0 procent (8,3). Den utmanande starten på året har flera orsaker och har sin grund i begränsningar av inhyrd personal och en förändrad konkurrenssituation med fler aktörer och därmed marginalpress samt att vi inte längre har någon pandemirelaterad efterfrågan.

 

För segmentet Norge uppgick kvartalets nettoomsättning till 267 MSEK. Det är en minskning med 6,2 procent från föregående år och justerat för valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 3,0 procent. EBITA sjönk samtidigt till 6,1 procent (10,4). Under kvartalet mötte vi en märkbart tuffare konkurrens från nya nordiska – norska, svenska och danska – aktörer. Det bidrog till prispress och ökade lönekostnader, framför allt inom läkarbemanningen. Det påverkade såväl nettoomsättningen som lönsamheten negativt. Vi noterade en utveckling mot generellt ökat kostnadsläge och högre lönekostnader redan i det fjärde kvartalet 2023, men påverkan var större och trenden tydligare under årets första kvartal. Efterfrågan på sjuksköterskor var dock fortsatt god i kvartalet, inte minst som en följd av höstens nya avtal som gör att vi nu kan leverera sjuksköterskor till samtliga sjukhus i Norge. I den senaste marknadsstatistiken (fjärde kvartalet 2023) noterade vi en rekordhög marknadsandel om 41 procent av sjuksköterskebemanningen på sjukhusen. När detta skrivs pågår en motsvarande stor upphandling för sjukhusens läkarbemanning i Norge. Den förväntas vara klar under andra kvartalet i år. Vår pedagogverksamhet Acapedia fortsatte sin starka utveckling under kvartalet. I den hårdare konkurrenssituation som vi nu möter i Norge är det avgörande att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är det extra glädjande att vi nu i april, för andra året i rad, vinner titeln bästa arbetsplats av organisationen A Great Place To Work.

 

I Sverige fortsatte marknaden att vara starkt negativt påverkad av regionernas begränsningar för inhyrning av vårdpersonal. Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 94,1 MSEK, vilket är en minskning med 32,2 procent jämfört med samma kvartal förra året. Samtidigt var lönsamheten svag och EBITA-marginalen stannade på 1,2 procent (7,2). Den förändrade marknaden har lett till minskad efterfrågan men också till att fler tar anställning, vilket i sin tur minskar utbudet av personal. Vi noterar också ett förändrat köpbeteende hos regionerna, där beställningarna läggs med kort varsel och uppdragen är kortare. Sammantaget upplever vi en mer svårnavigerad marknad än vad vi har haft de senaste två till tre åren. Med mer än 25 år i branschen har vi dock stor erfarenhet av att hantera och anpassa oss efter stora förändringar i marknaden. Vi fortsätter att se över våra kostnader samtidigt som vårt arbete med att effektivisera våra kärnprocesser fortgår. Viktigt att notera är också att övergången till det nya nationella avtalet för Sveriges regioner har bidragit till att marknaden varit extra avvaktande i inledningen av året. Avtalet började gälla i januari och regionerna ansluter i takt med att deras befintliga avtal löper ut. Under andra kvartalet kommer merparten av regionerna att ha anslutit sig. Ett branschråd har skapats för att övervaka det nationella avtalet. Dedicare är en av företagsrepresentanterna i det nya rådet.

 

Inom Life science, som utgörs av rekryterings- och konsultverksamhet inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik, fortsatte arbetet med att bygga en nordisk organisation och efter kvartalets slut utsågs en ny vd, Anna-Lena Mann. Life Science hade under första kvartalet en ökad efterfrågan på konsulter.

 

Danmark noterade för första kvartalet en nettoomsättning på 58,2 MSEK (70,3), där EBITA-marginalen sjönk till 5,5 procent (7,3). Segmentet påverkades negativt av begränsningar för inhyrning av sjuksköterskor på långtidskontrakt. I den positiva vågskålen tillkom i kvartalet ett nytt avtal med Region Nordjylland om läkarbemanning. Avtalet har redan börjat gälla och har fått en positiv start.

 

För segmentet Storbritannien (tidigare Nya marknader) var det ännu ett händelserikt kvartal med en fin utveckling för inte minst rekryteringar av fasta tjänster. Vi kunde också framgångsrikt bidra med läkarbemanning till sjukhus i Western Isles där Dedicare har ett unikt avtal och bemannar med läkare inom allmänmedicin, kirurgi och barnsjukvård. Som ett naturligt nästa steg på vår tillväxtresa i Storbritannien flyttade vi in i nya större lokaler och adderade en ny roll som affärsutvecklare. Nettoomsättningen i Storbritannien uppgick i kvartalet till 12,4 MSEK (9,9) med en god EBITA-marginal om 7,3 procent (6,1).

 

Inför 2024 har styrelsen i Dedicare beslutat att ändra vårt lönsamhetsmål från att EBIT-marginalen ska överstiga 7 procent över tid till att EBITA-marginalen ska överstiga 7 procent över tid. Med EBITA som bas blir det ett tydligare fokus på lönsamhetsutvecklingen exklusive påverkan av förvärvsrelaterade tillgångar. Ändringen är i linje med hur andra större bemannings- och konsultbolag i Europa följer lönsamheten, vilket ökar jämförbarheten. Jag vill också uppmärksamma läsare av denna rapport på att vi har ändrat vår segmentsredovisning. Även det är ett led i koncernens tillväxtstrategi. Förändringen beskrivs på detaljnivå på sidan 16.

 

Även om vi just nu ser en ökad efterfrågan inför sommarhalvåret, så är det tydligt att marknaden är mer avvaktande än tidigare och att de utmaningar som vi såg i början av året också följer med in i det andra kvartalet. Vi effektiviserar vår organisation samt lägger också kraft både på att stärka kundlojaliteten och vår attraktivitet som arbetsgivare, samtidigt som arbetet med att bredda och internationalisera verksamheten fortsätter.

 

Dedicare har ingått ett koncernövergripande samarbetsavtal med Läkare utan gränser. Avtalet innebär att vi kommer erbjuda informationsträffar med organisationen för våra konsulter; läkare, sjuksköterskor med flera. Dedicare kommer också finansiera lönen hos Läkare utan gränser för de konsulter som väljer att ta uppdrag. Det är ett unikt samarbete som öppnar för en spännande möjlighet och kompetensutveckling för våra konsulter samtidigt som vi som företag stöder Läkare utan gränsers fantastiska arbete runtom i världen.

 

Jag vill avslutningsvis tacka våra kunder för det förtroende som ni gett oss under kvartalet samt inte minst våra konsulter och medarbetare som engagerat arbetar med att lösa kundernas behov.

 

Krister Widström, VD och koncernchef

 

 

 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl 15:00.