Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023: Fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet i kvartalet

2023-10-20 Regulatorisk information

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättning 524,5 MSEK (450,0)
 • EBITDA 43,7 MSEK (45,9)
 • EBITDA-marginal 8,3 procent (10,2)
 • Rörelseresultat (EBIT) 36,7 MSEK (41,1)
 • Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,0 procent (9,1)
 • Resultat efter finansiella poster 37,2 MSEK (39,2)
 • Periodens resultat 29,2 MSEK (28,9)
 • Resultat per aktie, före utspädning 3,05 SEK (3,04)
 • Resultat per aktie, efter utspädning 3,02 SEK (3,01)

 

 Perioden januari – september 2023

 • Nettoomsättning 1 506,5 MSEK (1 268,7)
 • EBITDA 128,7 MSEK (118,2)
 • EBITDA-marginal 8,5 procent (9,3)
 • Rörelseresultat (EBIT) 109,1 MSEK (104,5)
 • Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,2 procent (8,2)
 • Resultat efter finansiella poster 98,4 MSEK (100,4)
 • Periodens resultat 76,7 MSEK (76,1)
 • Resultat per aktie, före utspädning 8,02 SEK (8,00)
 • Resultat per aktie, efter utspädning 7,94 SEK (7,92)

Nyckeltal

 

Koncernchefens kommentar

Dedicare fortsatte att växa och tredje kvartalet var i linje med såväl våra tillväxt- som lönsamhetsmål. Tillväxten drivs av Norge och Danmark, medan Sverige påverkades av flera regioners begränsningar i inhyrning av vårdpersonal. Samtidigt visar tilldelningsbeslutet avseende den fyraåriga nationella mångmiljardupphandlingen, som offentliggjordes i september och där Dedicare var en av vinnarna, tydligt att inhyrning av vårdpersonal fortsatt fyller en viktig funktion för regionernas kompetensförsörjning för att kunna erbjuda vård av hög kvalitet i hela Sverige.

Under det tredje kvartalet växte Dedicares nettoomsättning till 524,5 (450,0) miljoner kronor, en ökning med 16,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 13,5 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36,7 (41,1) miljoner kronor, varvid rörelsemarginalen uppgick till 7,0 (9,1) procent. Därmed uppnådde vi våra finansiella mål att över tid växa med 10 procent och en rörelsemarginal på 7,0 procent.

I vårt största segment Norge fortsatte den fina utvecklingen med goda resultat för såväl läkar- och sjuksköterskebemanningen som Dedicares pedagog-verksamhet Acapedia. Den senaste marknadsstatistiken visar också att våra affärsområden inom läkare och sjuksköterskor fortsätter att ta marknadsandelar, nu för 20:e kvartalet i rad. Verksamheten i Acapedia, som växer kraftigt, har under kvartalet fått lokal närvaro i Kristiansand.

Totalt ökade nettoomsättningen i Norge med 22,6 procent under kvartalet, och justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 25,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 30,4 (32,4) och rörelsemarginalen uppgick till 9,0 (11,7) procent. Minskningen i rörelsemarginalen, jämfört med ett exceptionellt starkt tredje kvartal förra året, förklaras främst av ökade löner på den norska marknaden. Efter kvartalets utgång, dvs den 1 oktober, trädde vårt nya avtal med den norska specialistsjukvården i kraft. Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning och innebär att vi fortsatt kan leverera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor till alla sjukhus i samtliga regioner i Norge.

Nettoomsättningen för segmentet Sverige, som utgör en dryg femtedel av koncernen, uppgick i tredje kvartalet till 108,6 MSEK, en minskning med 17,8 procent jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 MSEK, en minskning med 54,0 procent jämfört med samma period i fjol och rörelsemarginalen till 3,7 (6,6) procent. Den svaga utvecklingen i kvartalet förklaras av fortsatta begränsningar i flera regioner vad gäller inhyrning av vårdpersonal. För att balansera för tappet i dessa regioner fortsätter Dedicare Sverige att styra om verksamheten mot befintliga och nya kunder i andra regioner, till kommuner och till privata vårdgivare.

I september kom tilldelningsbeslutet för den stora samordnade upphandlingen av hyrpersonal inom hälso-och sjukvården för Sveriges samtliga 21 regioner. Vi är mycket glada att Dedicare var en av de leverantörer som fick tilldelning och därmed har förtroende att leverera sjuksköterskor och läkare till alla regioner i Sverige de kommande fyra åren. Det totala värdet av upphandlingen, där drygt 30 leverantörer fick tilldelning, uppgår till 38 miljarder kronor. Avtalet visar tydligt på de stora behoven och att inhyrning av vårdpersonal även framöver bedöms som en kostnadseffektiv strategi i regionernas uppdrag att leverera en god och jämlik vård över hela landet. Det nya avtalet ska gälla från den 1 januari 2024, men har överklagats till Kammarrätten. Till dess att avtalet träder i kraft fortsätter Dedicare att leverera på de befintliga avtal som vi i dag har med 20 av 21 regioner.

I augusti bytte H&P Search & Interim, som förvärvades våren 2022, namn till Dedicare Life Science. Med det nya varumärket i bruk kan vi med ökad kraft fortsätta vår satsning på rekrytering- och konsultverksamhet inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

I Danmark fortsatte den positiva utvecklingen och både nettoomsättning och rörelseresultat ökade väsentligt. Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 63,5 MSEK, vilket är en ökning med 51,9 procent. Rörelseresultatet ökade med 43,3 procent och uppgick till 4,3 (3,0) MSEK, med en rörelsemarginal om 6,8 (7,1) procent.

Segmentet Nya marknader med verksamheten i Storbritannien, Dedicare UK, fortsätter utvecklas väl och på Falklandsöarna öppnar vi kontor under hösten. Nettoomsättningen uppgick för kvartalet till 14,0 MSEK, med en rörelsemarginal om 11,4 procent.

Dedicares målsättning är att ligga i framkant när det gäller användning av digitala lösningar som bidrar till ökad operationell effektivitet. Som ett led i detta arbete lanserade vi i september Dedicare App. Appen är ett exempel på digital utveckling som underlättar för våra konsulter och samtidigt effektiviserar vår administration.

Vi har fem strategiska fokusområden för att förtydliga för hela koncernen var vi lägger vår kraft och fokus för att uppnå våra mål på kort och lång sikt. Det är med stor glädje vi kan konstatera att vi når eller överträffar samtliga kvalitetsmål.

I vårt arbete för att bli ett av Europas ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom vård, life science och socialt arbete, är en viktig del av strategin att vara en attraktiv arbetsgivare. Under kvartalet fick vi ett par bekräftelser på att detta arbete också når ut:

 • Dedicare placerade sig på organisationen Allbrights gröna lista för de mest jämställda svenska börsbolagen.
 • Dedicare Norge utsågs till Europas åttonde bästa arbetsplats (segment Medium) av organisationen Great place to work.

Detta är två fina kvitton på att vi gör mycket rätt som arbetsgivare och jag vill tacka organisationens medarbetare som tillsammans bidrar till detta arbete.
Krister Widström
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2023 kl 08:00.

Kontaktpersoner

Krister Widström

Koncernchef

Anette Sandsjö

CFO