Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicares tillväxt fortsätter, intäkterna ökade med 21 % i tredje kvartalet

2011-10-27 Regulatorisk information

Koncernens intäkter för perioden ökade med 20,9 % till 113,5 MSEK (93,9). Vårdbemanningen ökar i både Sverige och Norge. Vårdbemanning Sveriges intäkter för perioden ökade med 18,2 % till 70,9 MSEK (60,1) MSEK. I Sverige är den ökade omsättningen hänförbar till både sköterske- och läkarinhyrningen. Vårdbemanning Norges intäkter för perioden ökade med 14,2 % till 38,6 MSEK (33,8). I Norge är den ökade intäkterna hänförbar till läkarinhyrningen. Det förvärvade bolaget Assistansen S&M AB konsolideras i Dedicare från och med den 1 september. Omsättningen för Omsorg blev tack vare det i perioden 3,9 MSEK (0,0).

Dedicare har under perioden förvärvat Omsorgsbolaget Assistansen S&M AB (Assistansen) som tillhandahåller personlig assistans, ledsagning och avlösning samt hemtjänst i Stockholms län. Det förvärvade bolaget omsatte 25 MSEK 2010 och är ett entréförvärv i Dedicares ambition att etablera sig på marknaden inom verksamhetsområdet Omsorg,

Dedicare Omsorg har i september även etablerat sig i Norge genom att underteckna ett fyraårigt avtal för brukarstyrd personlig assistans med 14 kommuner i Västregionen. Regionen är en av de mest tätbefolkade i Norge och antalet invånare uppgår till cirka 400 000. Brukarstyrd assistans fungerar på ungefär samma sätt som i Sverige. Dedicare Omsorg i Norge har redan tecknat avtal med de första brukarna. Avtalen med de första brukarna börjar gälla från början på nästa år så de första intäkterna förväntas under januari 2012.

Vi har stärkt vår marknadsposition inom omsorg genom ett förvärv i Sverige och ett långsiktigt avtal i Norge samtidigt som vi har en bemanningsverksamhet som utvecklas väl så ger det goda möjligheter för fortsatt hög tillväxt och god lönsamhet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2011 kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell informations hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor