Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare växer med 40 procent i fjärde kvartalet

2012-02-08 Regulatorisk information

Koncernens intäkter för perioden ökade med 40,1 % till 117,0 MSEK (83,0). Vårdbemanningen ökar i både Sverige och Norge. Vårdbemanning Sveriges intäkter för perioden ökade med 36,5 % till 73,2 MSEK (53,6) MSEK. I Sverige är de ökade intäkterna hänförbara till både sköterske- och läkarinhyrningen. Vårdbemanning Norges intäkter för perioden ökade med 9,9 % till 32,2 MSEK (29,3). I Norge är de ökade intäkterna hänförbara till sköterskeinhyrningen. Det förvärvade bolaget Assistansen AB konsolideras i Dedicare från och med den 1 september 2011. Intäkterna för Omsorg Sverige blev i perioden 11,6 MSEK (0,0).

Det förvärvade omsorgsbolaget Assistansen S&M AB som tillhandahåller personlig assistans, ledsagning och avlösning samt hemtjänst i Stockholms län har utvecklas mycket positivt

Dedicare Omsorg i Norge har tecknat ett fyraårigt avtal för brukarstyrd personlig assistans med 14 kommuner i Västregionen under tredje kvartalet. I början av januari har ytterligare ett avtal tecknats inom brukarstyrd personlig assistans med Oslo kommun. Avtalet som Dedicare fick tillsammans med åtta andra leverantörer gäller från 1 januari 2012 och fyra år framåt med möjlighet till förlängning på ett plus ett år. Intäkter från detta avtal väntas tidigast från april i år.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2012 kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.