Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare slutför förvärvet av Optimal Medical Limited och genomför apportemission

2022-11-04 Regulatorisk information

Dedicare har slutfört förvärvet av Optimal Medical Limited. I samband med detta har styrelsen i Dedicare fattat beslut om en apportemission med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämma den 21 april 2022. Apportemissionen är en del av köpeskillingen i förvärvet av Optimal Medical Limited och omfattar 42 247 aktier av serie B. Teckningskursen är satt till 93,97 kronor och är fastställd baserat på en volymviktad genomsnittskurs 30 handelsdagar bakåt från den 12 augusti 2022, vilket är 5 handelsdagar från datum för publicering av köpeavtalet avseende förvärvet av Optimal Medical Limited. Aktierna har tecknats av tidigare majoritetsägarna till Optimal Medical Limited (Fiona Thomson, Atholl Craigmyle och Andrea Thornton) som i samband med tecknandet åtagit sig att inte sälja aktierna under en period om två år. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna som emitteras i apportemissionen utgör betalning vid det tidigare aviserade förvärvet av Optimal Medical Limited med tillträde den 1 oktober 2022. Optimal Medical Limited kommer att konsolideras in i Dedicarekoncernen från och med det fjärde kvartalet 2022. För mer information om förvärvet, se Dedicares pressmeddelanden från den 30 september 2022.

Efter apportemissionen kommer det totala antalet aktier i Dedicare att uppgå till 9 562 642 (fördelat på 2 011 907 aktier av serie A och 7 550 735 aktier av serie B). Apportemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 0,4 procent.

Den initiala köpeskilling för förvärvet av Optimal Medical Limited uppgår till 22,6 miljoner kronor, där 18,6 miljoner kronor erläggs i kontanta medel och 4,0 miljoner kronor i form av aktier i Dedicare genom apportemission. En tilläggsköpeskilling har avtalats baserat på Optimal Medical Limited resultatutveckling under de kommande två åren.

Kort om Dedicare

Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Dedicare hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och psykologer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter 1,3 miljarder kronor med drygt 1 000 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se.

Kort om Optimal Medical Limited

Optimal Medical Limited bedriver via Templars Medical Agency verksamhet inom rekrytering och bemanning av läkare i Storbritannien, Irland och Storbritanniens utomeuropeiska territorier. Bolaget har funnits sedan 2015 och omsatte under det brutna räkenskapsåret 2021/22 cirka 45 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 11 procent Läs mer om Templars Medical Agency på www.templarsmedical.com.

I samband med förvärvet och apportemissionen har Dedicare engagerat Ernst & Young samt Pinsent Masons LLP och Setterwalls Advokatbyrå som rådgivare.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2022 kl.11.00 (CEST).