Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare justerar segmentsrapporteringen

2024-04-25 Regulatorisk information

Dedicare förändrar fördelningen av kostnader i segmentsstrukturen från och med rapporten för första kvartalet 2024. I tidigare segmentsrapportering fördelades aktieägarrelaterade kostnader mellan samtliga segment. Från första kvartalet 2024 kommer dessa kostnader i sin helhet att redovisas i segmentet Koncerngemensamt. Aktieägarkostnader är kostnader som uppkommer till följd av ägande/förvaltning av aktier och att Dedicare är noterat på Nasdaq. Dedicare anser att dessa kostnader i sin helhet ska belasta segmentet Koncerngemensamt, viket ger en mer rättvisande bild. Segmentsrapporteringen för 2023 har omräknats per period och presenteras i tabellen nedan (ackumulerade siffror per period).

 

Segmenten kommer från första kvartalet 2024 att utgöras av Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien (tidigare benämnd som Nya Marknader) och Koncerngemensamt.
 

Sverige: Affärsverksamheten rekrytering och bemanning till den svenska marknaden samt fördelade centrala kostnader för stödfunktioner såsom koncernledning, ekonomi och finans, juridik, kommunikation, affärsutveckling, HR, IT-drift och lokalkostnader. Fördelning sker enligt fördelningsnyckel baserat på segmentets omsättning eller FTE. Här ingår även segmentets omräkning av IFRS 16.

 

Norge: Affärsverksamheten rekrytering och bemanning till den norska marknaden samt fördelade centrala kostnader för stödfunktioner såsom koncernledning, ekonomi och finans, juridik, kommunikation, affärsutveckling, HR, IT-drift och lokalkostnader. Fördelning sker enligt fördelningsnyckel baserat på segmentets omsättning eller FTE. Här ingår även segmentets omräkning av IFRS 16. 

 

Danmark: Affärsverksamheten rekrytering och bemanning till den danska marknaden samt fördelade centrala kostnader för stödfunktioner såsom koncernledning, ekonomi och finans, juridik, kommunikation, affärsutveckling, HR, IT-drift och lokalkostnader. Fördelning sker enligt fördelningsnyckel baserat på segmentets omsättning eller FTE. Här ingår även segmentets omräkning av IFRS 16. 

 

Storbritannien: Affärsverksamheten rekrytering och bemanning till den brittiska marknaden samt fördelade centrala kostnader för stödfunktioner såsom koncernledning, ekonomi och finans, juridik, kommunikation, affärsutveckling, HR, IT-drift och lokalkostnader. Fördelning sker enligt fördelningsnyckel baserat på segmentets omsättning eller FTE. Här ingår även segmentets omräkning av IFRS 16. 

 

Koncerngemensamt: Koncernövergripande poster såsom aktieägarrelaterade kostnader, avskrivningar på övervärden från förvärv, avskrivningar relaterat till verksamhetsöverlåtelser, koncerninterna transaktioner, elimineringar etc. Här ingår även segmentets omräkning av IFRS 16.

 

 

Anledning till förändringen i segmentsredovisningen är att Dedicare har ändrat affärsmodell från att moderbolaget tidigare varit rörelsedrivande till att i dag utgöra stödfunktion för övriga koncernbolag samt hantera aktieägarrelaterade frågor. Detta är en del i koncernens tillväxtstrategi och därmed centraliseras koncernfunktionerna i syfte att effektivisera koncernens administration.

 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2025 kl 15:00.