Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare förvärvar bolag inom Omsorg

2011-08-18 Regulatorisk information

          Detta är ett nyckelförvärv i Dedicares ambition att etablera sig på marknaden inom verksamhetsområdet Omsorg, säger Dedicares VD Stig Engcrantz.

Förvärvet gör att Dedicare tar ett stort kliv framåt inom Omsorg jämfört med enbart organisk tillväxt. Assistansen startades 2007 och har haft en tillväxt på 84 % med en rörelsemarginal på cirka 10 % 2010 jämfört med 2009.

          Bolagen kompletterar varandra genom att Dedicare har ett flertal avtal i Stockholms län som nu kan implementeras med full kraft tack vare Assistansens redan etablerade organisation. Assistansens företagskultur med stort kundfokus och stark kvalitets- och kostnadsmedvetenhet liknar Dedicares. Sammantaget ger detta stora möjligheter för fortsatt snabb tillväxt med ökad lönsamhet inom Omsorgsområdet, säger Dedicares VD Stig Engcrantz.

Förvärvet medför att Dedicares kassaflöde, vinst och tillväxt påverkas positivt från första månaden och följaktligen kommer det att ge en positiv effekt på vinst per aktie redan under innevarande verksamhetsår.  Bolaget kommer att ingå i Dedicarekoncernen från och med den 1 augusti och kommer att drivas vidare av den nuvarande ledningen tillsammans med Ulf Tunemar, VD Dedicare Omsorg AB.

          Vi stärker genom förvärvet vår position på den växande Omsorgsmarknaden och historiskt har Dedicares samtliga förvärvade verksamheter utvecklats mycket positivt, avslutar Dedicares VD Stig Engcrantz.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2011 kl 10.25 (CET)

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor