Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare förändrar sin rapporteringsstruktur

2022-03-25 Regulatorisk information

 

Dedicare förändrar sin rapporteringsstruktur från och med rapporten för första kvartalet 2022. Tidigare tre segment Sverige, Norge och Danmark utökas med ytterligare ett fjärde segment, Koncerngemensamt. Segmentsrapporteringen för 2021 har därför omräknats per kvartal samt helår och presenteras nedan (ackumulerade siffror per kvartal).

 

De fyra segmenten är:

 

Sverige: Affärsverksamheten rekrytering och bemanning till den svenska marknaden samt fördelning av centrala kostnader såsom tex lokalkostnader, ekonomiadministration, IT-drift, marknadsföring etc. enligt en fördelningsnyckel baserat på segmentens omsättning.

 

Norge: Affärsverksamheten rekrytering och bemanning till den norska marknaden samt fördelning av centrala kostnader såsom tex lokalkostnader, ekonomiadministration, IT-drift, marknadsföring etc. enligt en fördelningsnyckel baserat på segmentens omsättning.

 

Danmark: Affärsverksamheten rekrytering och bemanning till den danska marknaden samt fördelning av centrala kostnader såsom tex lokalkostnader, ekonomiadministration, IT-drift, marknadsföring etc. enligt en fördelningsnyckel baserat på segmentens omsättning.

 

Koncerngemensamt: Koncernövergripande poster såsom avskrivningar på övervärden från förvärv, avskrivningar relaterat till verksamhetsöverlåtelser, omräkning IFRS16, koncerninterna transaktioner, elimineringar etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anledning till förändringen i rapporteringsstrukturen är att renodla den svenska affärsverksamheten från koncerngemensamma poster som tidigare redovisats i segmentet Sverige. Som tidigare meddelats flyttas den svenska affärsverksamheten ut i separat dotterbolag, där Eva Brunnberg i augusti 2021 tillträdde rollen som VD. Krister Widström kvarstår i rollen som koncernchef och VD för moderbolaget Dedicare AB. I moderbolaget bedrivs koncernövergripande funktioner såsom koncernledning, ekonomi- och IT-förvaltning.  

 

 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022 kl. 08.00 (CEST).

Bilagor