Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2020: ”Starkt avslut på året, ökade intäkter och resultat under fjärde kvartalet”

2021-02-09 Regulatorisk information

Perioden 1 oktober – 31 december

 • Rörelsens intäkter 247,1 MSEK (185,1)
 • Rörelseresultat 12,5 MSEK (5,9), Rörelseresultat justerat för engångsposter relaterat till reservering avseende arbetsgivaravgifter i Norge om 0,6 MSEK uppgick till 13,1 MSEK
 • Rörelsemarginal 5,1 procent (3,2), Rörelsemarginal justerad för engångsposter relaterat till reservering avseende arbetsgivaravgifter i Norge om 0,6 MSEK uppgick till 5,3 procent
 • Resultat efter finansiella poster 14,8 MSEK (5,7)
 • Periodens resultat 11,7 MSEK (4,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,1 MSEK (32,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 0,65 SEK (3,57)
 • Resultat per aktie 1,25 SEK (0,49)
 • Eget kapital per aktie 14,41 SEK (10,28)
 • Avkastning på eget kapital 9,6 procent (4,9)

Perioden 1 januari – 31 december

 • Rörelsens intäkter 885,2 MSEK (776,0)
 • Rörelseresultat 43,9 MSEK (35,3), Rörelseresultat justerat för engångsposter relaterat till förvärvskostnader om 2,5 MSEK samt reservering avseende arbetsgivaravgifter i Norge om 4,5 MSEK uppgick till 50,8 MSEK
 • Rörelsemarginal 5,0 procent (4,5), Rörelsemarginal justerad för engångsposter relaterat till förvärvskostnader om 2,5 MSEK samt reservering avseende arbetsgivaravgifter i Norge om 4,5 MSEK uppgick till 5,7 procent
 • Resultat efter finansiella poster 47,6 MSEK (34,4)
 • Periodens resultat 36,1 MSEK (26,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,1 MSEK (47,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 4,27 SEK (5,19)
 • Resultat per aktie 3,85 SEK (2,92)
 • Eget kapital per aktie 14,41 SEK (10,28)
 • Avkastning på eget kapital 32,0 procent (27,9)

VD har ordet

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 247,1 MSEK, vilket är en ökning med 33,5 procent jämfört med samma period 2019. Ökningen i intäkter hänförs helt till tillväxt i den norska verksamheten samt förvärvet av Dedicare A/S (tidigare KonZenta Aps). Rörelseresultatet uppgick till 12,5 MSEK jämfört med 5,9 MSEK 2019, vilket är en ökning med 118,6 procent. Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 5,1 procent (3,2).

Sverige
Intäkterna i Sverige minskade med 8,6 procent under fjärde kvartalet och det är främst inom läkarbemanningen som minskningen skett. Detta som en följd av avbokningar när planerad vård har skjutits upp under den pågående pandemin. Efterfrågan på sjuksköterskebemanning har fortsatt varit hög, men höga sjukskrivningstal har haft negativ effekt på verksamheten. Inom Socionombemanningen ser vi ett trendbrott med både ökad omsättning och lönsamhet. Totalt sett är marknaden i Sverige fortsatt pressad med hänsyn till marginaler.

Norge
Verksamheten i Norge fortsätter växa starkt inom samtliga områden både avseende intäkter och rörelseresultat. Intäkterna ökade med 42,3 procent och resultatet ökade med 67,8 procent under fjärde kvartalet. Även i Norge har efterfrågan inom vårdbemanningen varit hög, men utmaningar med t.ex. karantän för konsulter från andra Nordiska länder har påverkat verksamheten. Under perioden har Dedicare vunnit nytt ramavtal med samtliga sjukhus i Norge avseende läkarbemanning, ett avtal som gäller i fyra år med start första februari 2021.

Danmark
I Danmark ökade intäkterna för kvartalet till 36,8 MSEK (0,1). Ökningen är i sin helhet hänförlig till förvärvet av Dedicare A/S (tidigare KonZenta Aps). Den danska verksamheten har påverkats av reserestriktioner på samma sätt som den norska, vilket skapat utmaningar under fjärde kvartalet. Även i Danmark har planerad vård skjutits på framtiden, vilket har haft negativ inverkan på efterfrågan på läkare.

Under fjärde kvartalet och helåret 2020 har Covid-19 haft både positiva och negativa effekter på verksamheten. Dedicare har under året mottagit cirka 4 MSEK i statliga bidrag relaterat till stödpaket till företag avseende Covid-19. Dedicares bedömning är att de statliga bidragen endast täckt en del av de kostnader bolaget haft för bland annat ökade sjukskrivningar i relation till pandemin.

Vi är stolta över att under året har bidragit till Läkare utan gränsers och Icares verksamhet. Den sistnämnda organisationen hjälper människor i Nepal att få synen tillbaka och mer än 100 personer har fått synen tillbaka tack vare bidrag från Dedicares verksamhet.

Krister Widström
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.