Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2019: ”Stark norsk verksamhet kompenserar inte för nedgång i svensk verksamhet”

2020-02-07 Regulatorisk information

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER

 • Rörelsens intäkter 185,1 MSEK (193,4)
 • Rörelseresultat 5,9 MSEK (8,2)
 • Rörelsemarginal 3,2 procent (4,3)
 • Resultat efter finansiella poster 5,7 MSEK (8,0)
 • Periodens resultat 4,5 MSEK (5,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,3 MSEK (12,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 3,57 (1,42)
 • Resultat per aktie 0,49 SEK (0,62)
 • Eget kapital per aktie 10,28 (11,30)
 • Avkastning på eget kapital 4,9 (5,6)

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER

 • Rörelsens intäkter 776,0 MSEK (812,0)
 • Rörelseresultat 35,3 MSEK (50,2)
 • Rörelsemarginal 4,5 procent (6,2)
 • Resultat efter finansiella poster 34,4 MSEK (49,7)
 • Periodens resultat 26,4 MSEK (38,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,0 MSEK (18,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 5,19 (2,05)
 • Resultat per aktie 2,92 SEK (4,22)
 • Eget kapital per aktie 10,28 (11,30)
 • Avkastning på eget kapital 27,9 (36,6)

_________________________________________________

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 185,1 MSEK, vilket är en minskning med 4,3 procent jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 5,9 MSEK jämfört med 8,2 MSEK 2018. Rörelsemarginalen försämrades och uppgick till 3,2 procent (4,3).

De minskade intäkterna och det försämrade resultatet i jämförelse med föregående år hänförs fortsatt till verksamheten i Sverige. Det är samma trend vi sett under året orsakat dels av ökade lönenivåer till konsulter (sjuksköterskor/läkare) och dels av att marknaden för socionombemanning minskat. Dedicare har i tidigare delårsrapporter informerat om pressade rörelsemarginaler, där vår bedömning är att vårdbemanningsbranschen som helhet erfarit en minskad lönsamhet. Under fjärde kvartalet infördes rekryterings- och hyrstopp i Region Stockholm, vilket har haft negativ effekt på verksamheten.

Verksamheten i Norge utvecklas mycket bra med tillväxt både avseende intäkter och rörelseresultat. Intäkterna ökar inom samtliga områden och Dedicare fortsätter att ta marknadsandelar i en marknad med begränsad tillväxt som helhet. Det nya avtalet för sjuksköterskor, Sykehusinnkjp (Hinasavtalet), som trädde i kraft 1 oktober 2019 har gett positiv effekt med bra nivåer på leverans av både sjuksköterskor och specialistssjuksköterskor.

Dedicare i Norge blev i november nominerat till årets service- och handelsföretag av Näringslivet huvudorganisation (NHO)*. Dedicare var ett av fjorton nominerade företag med motiveringen;

”Dedicare är en stor aktör i Norge och Norden inom bemanning av hälsopersonal. Dedicare har vuxit 20% i en fallande marknad och kan samtidigt visa på en hög medarbetarnöjdhet. Dedicare har även målinriktat satsat på innovativa IT-system, compliance och etik.”

Våra nya marknader har dessvärre inte utvecklats i den takt som vi planerat. Finland och Danmark har genererat intäkter för kvartalet på 0,1 MSEK och belastar resultatet för kvartalet med 0,8 MSEK. I Finland har det främst varit rekrytering och förmedling av sjuksköterskor till Norge och Sverige. Den danska verksamheten har utvecklats väl fram till oktober 2019 då det infördes hyrstopp för sjuksköterskor på Själland, vilken varit Dedicares huvudmarknad. Under perioden har vi ställt om verksamheten och haft säljfokus på övriga regioner i Danmark.

Under första kvartalet 2020 har vi tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av det danska bemanningsföretaget KonZenta Aps som förser den skandinaviska vårdsektorn med specialist- och överläkare. Slutförhandlingar har inletts med målet att affären ska avslutas under första kvartalet. Ett förvärv av KonZentas verksamhet ligger helt i linje med Dedicares tillväxtstrategi och vi ser att detta skulle bidra positivt till vår befintliga verksamhet. Det kommer att ytterligare stärka vår position i Norden men framför allt ge oss en starkare plattform i Danmark, där vi etablerade oss förra året.

Vi är stolta över att under året har bidragit till Läkare utan gränsers och Icares verksamhet. Den sistnämnda organisationen hjälper människor i Nepal att få synen tillbaka och under året har 100 personer fått synen tillbaka tack vare bidrag från Dedicares verksamhet.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se

Org.nr: 556516–1501

Bilagor