Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2018: ”Ökad omsättningen men lägre marginal”

2019-02-07 Regulatorisk information

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018

 • Rörelsens intäkter ökade till 193,4 MSEK (190,8)
 • Rörelseresultat uppgick till 8,2 MSEK (11,4)
 • Rörelsemarginal 4,3 procent (5,9)
 • Resultat efter finansiella poster 8,0 MSEK (11,2)
 • Periodens resultat uppgick till 5,6 MSEK (8,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,9 MSEK (18,8)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,42 (2,08)
 • Resultat per aktie 0,62 SEK (0,94)
 • Eget kapital per aktie 11,30 (12,09)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 6,1 procent (8,3)

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

 • Rörelsens intäkter ökade till 812,0 MSEK (782,6)
 • Rörelseresultat uppgick till 50,2 MSEK (77,5)
 • Rörelsemarginal 6,2 procent (9,9)
 • Resultat efter finansiella poster 49,7 MSEK (76,7)
 • Periodens resultat uppgick till 38,2 MSEK (58,8)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,6 MSEK (81,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2,05 (9,04)
 • Resultat per aktie 4,22 SEK (6,50)
 • Eget kapital per aktie 11,30 (12,09)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 37,0 procent (53,4)

__________________________________________________ 

VD KOMMENTERAR 2018

Koncernens omsättning för 2018 uppgick till 812 MSEK vilket är en tillväxt med 4 procent jämfört med 2017. Tillväxten ligger i den norska verksamheten som bidrar med 259 MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 50 MSEK jämfört med 78 MSEK för år 2017. Kassaflödet är sämre jämfört med tidigare år, men koncernen har en fortsatt stark finansiell ställning.

Rörelsemarginalen för året försämrades jämfört med 2017 och uppgick till 6,2 procent (9,9). Den försämrade rörelsemarginalen beror på ökade lönenivåer till våra bemanningskonsulter (sjuksköterskor/läkare) och på att marknaden för socionomer har förändrats succesivt under året genom minskad efterfrågan. Fortsatt prispress råder.

Koncernens omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 193 MSEK vilket är en ökning med 1 procent jämfört med samma period 2017. Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK jämfört med 11 MSEK 2017. I kvartalet har vi tagit kostnader för att starta kontor i Umeå och kostnader för etablering av Dedicares verksamhet i Finland.

Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) växer den svenska bemanningsmarknaden inom vård med några procent. Samtidigt ser vi att marknaden för bemanningen inom socialt arbete minskar. Kompetensföretagen inom Almega bedömer att knappt hälften av vårdbemanningsmarknaden utförs av auktoriserade företag på svenska marknaden. Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag vilket bl.a. innebär att bolaget gör pensionsavsättningar i enlighet med kollektivavtal. Företag som inte är auktoriserade har inte krav på sig att följa kollektivavtal. Dessa bolag kan, om de önskar, välja att erbjuda sina anställda högre löner utan pensionsavsättning eller ta ut lägre priser till kund vilket kan leda till osund konkurrens.

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) bedömer att den norska bemanningsmarknaden inom vård minskar med några procent men att vår verksamhet i Norge växer och att vi tar marknadsandelar, vilket är mycket positivt. Tillväxten är 13 procent och har varit tilltagande under andra halvåret.

Digitaliseringsarbetet som pågår internt ger oss fortsatta möjligheter att förenkla för våra kunder och bemanningskonsulter vilket leder till förbättrad effektivitet och konkurrenskraft. Under 2018 har vi påbörjat arbetet med nytt modernt affärssystem som är fullt ut implementerat i Dedicare koncernen den 1 februari 2019.

Under 2018 har Skatteverket meddelat sitt ställningstagande att bemanningstjänster inom vård ska beläggas med moms. Skatteverket grundar sitt ställningstagande på domen från Högsta Förvaltningsdomstolen tidigare i år. Den nya momshanteringen får effekt för våra privata kunder som inte har avdragsrätt för moms. Regionskunderna (fd Landsting) som har avdragsrätt för moms kommer inte att påverkas. Dedicare bedömer att resultateffekten av de nya reglerna blir relativt liten då merparten av vår verksamhet kommer från offentlig verksamhet.

Dedicares övergripande vision är att bli ett av Europas ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Vi har etablerat Dedicare i Finland, där initialt fokus är bemanning av läkare i Finlands vårdsektor och bemanning av övriga Norden med vårdpersonal från Finland. I februari 2019 har vi även etablerat Dedicare i Danmark. Här är initialt fokus på bemanning av sjuksköterskor i Danmark och bemanning av vårdpersonal till övriga Norden. Vi ser med tillförsikt på utvecklingen av våra nya marknader under 2019.

Jag är stolt över våra medarbetare som varje dag under 2018 arbetat på sjukhus, vårdcentraler, socialtjänster och tagit hand om patienter och medborgare. Ni tillför er professionella kompetens så att operationer kan utföras, vårdköer kortas och att människor får den sociala service de har behov av. Ni bidrar till en mer jämlik vård och social service i samhället, tack!

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor