Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2017: ”Fortsatt tillväxt med lägre marginal”

2018-02-07 Regulatorisk information

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER

 • Rörelsens intäkter 191,4 MSEK (189,2)
 • Rörelseresultat 11,4 MSEK (22,5)
 • Rörelsemarginal 5,9 procent (11,9)
 • Resultat efter finansiella poster 11,4 MSEK (23,2)
 • Periodens resultat 8,7 MSEK (17,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,8 MSEK (17,4)
 • Resultat per aktie före utspädning* 0,96 SEK (2,00)
 • Eget kapital per aktie före utspädning* 12,09 (13,53)

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER

 • Rörelsens intäkter 785,2 MSEK (650,1)
 • Rörelseresultat 77,5 MSEK (69,5)
 • Rörelsemarginal 9,9 procent (10,7)
 • Resultat efter finansiella poster 78,0 MSEK (69,0)
 • Periodens resultat 60,1 MSEK (52,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 81,9 MSEK (35,1)
 • Resultat per aktie före utspädning* 6,64 SEK (5,89)
 • Styrelsen i Dedicare har föreslagit en utdelning om 5,00 SEK per aktie (8,00), motsvarande 45,3 MSEK (72,4).
 • Soliditet före utdelning är 47,0 procent (52,4) och efter föreslagen utdelning 34,2 procent (30,8).

*Ingen utspädningseffekt per den 31 december 2017 då inga utestående optioner finns.

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

”År 2017 var Dedicares hittills bäst år. Omsättningen och resultatet är det högsta som koncernen levererat på årsbasis, men med en marginalpress i kvartal 4”,berättar Krister Widström, VD för Dedicare

Koncernens omsättning uppgick till 785 MSEK vilket är en tillväxt med 20,8 procent jämfört med 2016. Rörelseresultatet uppgick till 78 MSEK jämfört med 70 MSEK för år 2016. Kassaflödet är förbättrat jämfört med tidigare år och koncernen har en fortsatt stark finansiell ställning. Rörelsemarginalen för året försämrades jämfört med 2016 och uppgick till 9,9 procent (10,7).

I det fjärde kvartalet visade Dedicare en avtagande tillväxt och lönsamheten försämrades. Intäkterna uppgick till 191 MSEK vilket är en tillväxt med 1,2 procent jämfört med kvartal fyra 2016. Rörelsemarginalen uppgår till 5,9 procent i kvartalet jämfört med 11,9 procent för samma period förra året. Den försämrade marginalen beror främst på bristen på läkare, sjuksköterskor och socionomer samt en ökad konkurrens på marknaden som tvingat upp löner och arvoden till våra bemanningskonsulter.

På den svenska vårdbemanningsmarknaden finns det idag ett stort antal aktörer som arbetar för att hitta vårdpersonal. Enligt statistik från Bemanningsföretagen Almega utfördes endast 39 procent av vårdbemanningen av deras auktoriserade medlemsföretag under 2016. Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag vilket bl a innebär att bolaget har krav på sig att göra pensionsavsättningar i enlighet med kollektivavtal. De bemanningsföretag som representerar 61% av marknaden är inte auktoriserade och har därmed inte krav på sig att följa kollektivavtal. Dessa bolag kan om de önskar välja att erbjuda sina anställda högre löner utan pensionsavsättning. Slopade pensionsavsättningar till vårdpersonalen ger också konkurrenterna möjlighet att ta ut lägre priser till kund vilket ökar konkurrensen

Dedicares två viktigaste framgångsfaktorer är vår kompetenta personal och våra digitala processer. Det digitaliseringsarbete som pågår internt ger oss fortsatta möjligheter att förenkla för våra kunder och bemanningskonsulter vilket förbättrar vår konkurrenskraft.

Jag tillträdde som koncernchef för Dedicare den 13 november 2017. Min bedömning efter de första månaderna i bolaget att vi har fortsatt goda möjligheter att genomföra vår övergripande vision om att bli ett av Europas ledande bemanningsföretag, avslutar Krister Widström, VD för Dedicare.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor