Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2016: Fortsatt stark utveckling

2017-02-07 Regulatorisk information

Kvartal 4 i korthet

 • Rörelsens intäkter 189,2 MSEK (141,9)
 • Rörelseresultat 22,5 MSEK (9,7)
 • Rörelsemarginal 11,9 procent (6,8)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,4  MSEK (16,9)
 • Resultat per aktie före utspädning 2,00 SEK (0,83)

Perioden januari – december* i korthet

 • Rörelsens intäkter 650,1 MSEK (573,2)
 • Rörelseresultat 69,5 MSEK (39,4)
 • Rörelsemarginal 10,7 procent (6,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 35,1 MSEK (14,8)
 • Resultat per aktie före utspädning 5,89 SEK (3,33)
 • För jämförelseperioden tillkommer resultat från avvecklad verksamhet på 28,2 MSEK vilket inkluderar realisationsvinst från försäljning av Dedicares norska omsorgsverksamhet med 27,0 MSEK.

* Jämförelsetal för redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal har justerats för att återspegla kvarvarande verksamhet efter försäljning av Dedicare Assistanse AS. Dedicare Assistanse AS avyttrades den 30 april 2015.

Dedicare växer med ökad lönsamhet. Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgår till 189,2 MSEK vilket är en ökning med 33 procent jämfört med samma period föregående år. Intäktsmässigt är detta vårt starkaste kvartal någonsin. Även lönsamheten är fortsatt hög med en rörelsemarginal på 11,9 procent för kvartalet.

Intäkterna för helår 2016 uppgår till 650,1 MSEK vilket innebär en tillväxt på 13,4 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen landade på 10,7 procent.

”Dedicare växer i kvartalet, både i Norge och i Sverige. Vi har haft tillväxt i samtliga bemanningskategorier d.v.s. både inom vård, socialt arbete och pedagogik”, beskriver Stig Engcrantz, VD för Dedicare. ”Den svenska marknaden har utvecklats positivt under året och vi ser att Dedicare Sverige växer snabbare än marknaden enligt statistik från Bemanningsföretagen. I Norge har intäkterna minskat något för helåret jämfört med samma period föregående år men vi har trots det förbättrat rörelseresultatet jämfört med föregående år.  Dedicare Norge vårdbemanning har en marknadsandel motsvarande samma period föregående år mätt enligt NHO, bemanningsföretagens branschorganisation i Norge”, säger Stig Engcrantz. 

”I rapporteringen för 2017 kommer vi ändra segmentbenämning från vårdbemanning till bemanning på grund av breddat tjänsteutbud”, berättar Stig Engcrantz

”Det råder en fortsatt brist både på vårdpersonal, socionomer och pedagoger i Sverige och i Norge vilket leder till en ökad efterfråga på våra tjänster inom vård, socialt arbete och pedagogisk verksamhet”, fortsätter Stig Engcrantz.

Styrelsen i Dedicare har föreslagit en utdelning på 8,00 SEK per aktie, fördelat på 4,50 SEK i ordinarie utdelning och 3,50 SEK i extra utdelning, motsvarande 72,4 MSEK.

VD Stig Engcrantz 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor