Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2015: Fortsatt tillväxt och god lönsamhet

2016-02-05 Regulatorisk information

Dedicare Kvartal Q4 2015Perioden jan-dec i korthet

  • Intäkterna uppgick till 573,2 MSEK (498,1), ökning med 15,1 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 39,4 MSEK (31,3), rörelsemarginal 6,9 % (6,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,8 MSEK (40,8)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,33 SEK (2,60)

Kvartal 4 i korthet

  • Intäkterna uppgick till 141,9 MSEK (136,0), ökning med 4,3 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,7 MSEK (9,2), rörelsemarginal 6,8 % (6,8)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,9 MSEK (19,9)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,83 SEK (0,93)

Dedicare har under året lyckats kombinera tillväxt med god lönsamhet genom att fokusera på kärnverksamheten, vårdbemanning. Utvecklingen under årets sista två kvartal har dock varit svagare än under årets första två kvartal, säger VD Stig Engcrantz.

Styrelsen i Dedicare har föreslagit en ordinarie utdelning om 1,70 SEK per aktie, motsvarande 15,3 MSEK samt en extrautdelning om 2,30 SEK per aktie, motsvarande 20,7 MSEK till följd av koncernens realisationsvinst vid försäljning av den norska omsorgsverksamheten. Den totala utdelningen uppgår därmed till 4,0 SEK (2,40) per aktie, totalt 36,0 MSEK (21,4).

Den svenska marknaden för vårdbemanning har varit god under 2015. Intäkterna från den svenska verksamheten ökade med drygt 34 % jämfört med 2014. Bristen på vårdpersonal har däremot bidragit till högre löner vilket påverkat marginalerna negativt. Flera av Dedicares kunder har under de senaste månaderna minskat inhyrningen av sjuksköterskor genom att minska antalet tillgängliga vårdplatser. Sverige hamnar därför långt ned på listan över antal vårdplatser per invånare i Europa. Dedicares bedömning är att denna neddragning inte kan fortsätta under 2016 och ser därför positivt på förutsättningarna för en bättre vård och ökat behov av vårdbemanningstjänster i Sverige.

De norska förutsättningarna har varit tuffa inom marknaden för vårdbemanning. Bristen på vårdpersonal i grannländerna Sverige och Danmark i kombination med lågkonjunktur och en försvagad norsk krona har gjort det svårare att rekrytera sjuksköterskor från Sverige till Dedicares norska verksamhet. Dedicares nya avtal med Helseforetakenes Innkjöpsservice (HINAS) för inhyrning av sjuksköterskor som började gälla den 1 oktober 2015 har förbättrat förutsättningarna för lönsamhet medan förutsättningarna för tillväxt inte har ändrats.

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2016 kl 08.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till bokslutskommunikén som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.