Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023: Fortsatt tillväxt och god lönsamhet summerar ett intensivt år

2024-02-09 Regulatorisk information

 

Fjärde kvartalet 2023

 Nettoomsättning 464,1 MSEK (499,3)

 EBITDA 44,1 MSEK (37,9), justerat för engångsposter 33,2 MSEK (40,6)

 EBITDA-marginal 9,5 procent (7,6), justerat för engångsposter 7,2 procent (7,6)

 Rörelseresultat (EBIT) 39,3 MSEK (31,3), justerat för engångsposter 28,4 MSEK (34,0)

 Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 8,5 procent (6,2), justerat för engångsposter 6,1 procent (6,7)

 Resultat efter finansiella poster 41,5 MSEK (29,9)

 Periodens resultat 33,7 MSEK (25,1)

 Resultat per aktie, före utspädning 3,53 SEK (2,64)

 Resultat per aktie, efter utspädning 3,50 SEK (2,61)

 

 

Perioden januari – december 2023

 Nettoomsättning 1 970,7 MSEK (1 768,0)

 EBITDA 172,8 MSEK (156,1), justerat för engångsposter 162,1 MSEK (160,2)

 EBITDA-marginal 8,8 procent (8,8), justerat för engångsposter 8,2 procent (7,6)

 Rörelseresultat (EBIT) 148,4 MSEK (135,9), justerat för engångsposter 137,7 MSEK (140,0)

 Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 7,5 procent (7,7), justerat för engångsposter 7,0 procent (7,9)

 Resultat efter finansiella poster 139,9 MSEK (130,3)

 Periodens resultat 110,4 MSEK (101,3)

 Resultat per aktie, före utspädning 11,55 SEK (10,69)

 Resultat per aktie, efter utspädning 11,44 SEK (10,59)

 

Nyckeltal

 

Utdelning

Styrelsen i Dedicare har föreslagit en ordinarie utdelning om 6,50 SEK per aktie (6,00), motsvarande 62,2 MSEK (57,4) avseende räkenskapsåret 2023. Koncernens utdelningspolicy är att den årliga utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av koncernens nettoresultat. Föreslagen utdelning motsvarar 56,3 procent (56,6) av årets nettoresultat. Dedicare soliditet uppgår efter föreslagen utdelning till 37,2 procent (29,9), vilket är i linje med koncernens långsiktiga mål om minst 30 procent.

Koncernchefens kommentar

Årets fjärde kvartal var, i jämförelse med ett mycket starkt kvartal 2022, svagare för Dedicare vad gäller intäktsutvecklingen, medan lönsamheten fortsatte vara stabil. I Norge och Danmark var utvecklingen bra, trots en negativ valutaeffekt på grund av förstärkningen av den svenska kronan. Begränsningar av inhyrning av personal i flera regioner i Sverige fortsatte att påverka verksamheten. 2023 var som helhet mycket starkt. Jag kan stolt konstatera att vi under 2023 fortsatte vår expansion och årsomsättningen nådde nästan 2 miljarder kronor, vilket innebär en tillväxt på 11,5 procent. Årets rörelsemarginal landade på 7,5 procent (justerat för engångsposter 7,0 procent) och därmed nådde vi både vårt tillväxt- och lönsamhetsmål för året.

 

Dedicare-koncernens nettoomsättning uppgick i fjärde kvartalet till 464,1 MSEK, en minskning med 7,0 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det starka jämförelsekvartalet, men också den just nu utmanande svenska marknaden och kronans förstärkning under kvartalet förklarar nedgången. Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 39,3 (31,3) MSEK med en rörelsemarginal om 8,5 (6,2) procent. Jämförelsestörande poster påverkade resultatet positivt – exkluderat för dessa poster uppgick rörelsemarginalen i kvartalet till 6,1 (6,7) procent. Helåret 2023 kan samtidigt sammanfattas som ett starkt år finansiellt. Nettoomsättningen uppgick till 1 970,7 MSEK och årets tillväxt om 11,5 procent landade över det finansiella målet om 10 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 8,8 procent. Årets rörelseresultat uppgick till 148,4 (135,9) MSEK med en rörelsemarginal på 7,5 (7,7) procent (justerat för engångsposter 7,0 procent), också den i linje med det finansiella målet om 7 procent.

 

På vår största marknad Norge såg vi en fortsatt positiv utveckling under kvartalet med god efterfrågan. Avtalet med den norska specialistsjukvården trädde i kraft i oktober och innebär att Dedicare kan leverera sjuksköterskor till alla sjukhus i Norge. Avtalet bidrog till stor efterfrågan på sjuksköterskor i kvartalet. 21 kvartal i rad har Dedicare Norge fortsatt att ta marknadsandelar och trots jämförelse med ett exceptionellt starkt kvartal föregående år ökade nettoomsättningen i lokal valuta med 2,9 procent. Till följd av stärkningen av den svenska kronan, minskade däremot segmentets nettoomsättning med 3,9 procent mot föregående år och uppgick i kvartalet till 272,8 MSEK. Rörelsemarginalen för kvartalet, landade på fina 9,0 (9,6) procent. Samtliga affärsområden i Norge hade en mycket positiv utveckling. För helåret uppgick nettoomsättningen för segmentet till 1 175,1 MSEK, en ökning med 15,7 procent jämfört med året innan (21,1 procent i lokal valuta).

 

I segmentet Sverige fortsatte regionernas begränsningar vad gäller inhyrning av vårdpersonal att påverka verksamheten negativt. Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 113,4 MSEK, vilket är en minskning med 24,0 procent i jämförelse med samma kvartal föregående år. De förändrade förutsättningarna på den svenska marknaden påverkade även helåret, där nettoomsättningen minskade 14,3 procent till 482,3 MSEK. För att möta utmaningarna på den svenska marknaden har vi under kvartalet gjort en översyn av organisationen, i syfte att öka effektiviteten och möta vårdens behov ännu bättre. Ett positivt besked för framtiden, som också understryker de stora behoven framöver, är att den stora nationella upphandlingen av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården för Sveriges alla 21 regioner fick definitivt klartecken. Avtalet, där Dedicare är en av de leverantörer som fått tilldelning, är värt 38 miljarder kronor och visar tydligt att regionerna, trots begränsningar i inhyrning, fortsatt ser att hyrbemanning fyller en viktig funktion för kompetens-försörjningen av läkare och sjuksköterskor och för att kunna bedriva en kostnadseffektiv vård över hela landet även kommande år. En positiv förändring i avtalet, som började gälla i januari 2024, är också att det ställs krav på att anlitade bemanningsföretag har tjänstepension och försäkringar för sina konsulter. Dedicare har under flera år drivit frågan och vi välkomnar att regionerna nu tar ett större ansvar för att säkra goda villkor för alla som arbetar i vården.

 

Vår verksamhet inom life science, som är inriktad på rekrytering- och konsultverksamhet inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik, kommer framöver att organiseras som ett fristående affärsområde på nordisk nivå. Våra kunder ser Norden som en gemensam marknad och justeringen av omorganisationen är en anpassning därefter, vilket ökar både försäljningsmöjligheterna och effektiviteten.

 

I segmentet Danmark utvecklades nettoomsättningen positivt under kvartalet och växte med 15,0 procent till 63,6 MSEK. Rörelseresultatet var dock svagt och rörelse-marginalen i kvartalet uppgick till 0,2 (5,2) procent. Under kvartalet infördes begränsningar för inhyrning av sjuksköterskor på långtidskontrakt. För att anpassa organisationen efter den rådande situationen omstrukturerade vi under kvartalet delar av verksamheten. Som följd påverkade engångskostnader resultatet i kvartalet negativt med totalt 1,1 MSEK. Danmark gjorde ett mycket bra helår och växte med 47,9 procent till 264,5 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,0 (4,9) procent, vilket är Danmarks bästa år någonsin. Positivt att notera är att vi efter kvartalets slut vann ett viktigt strategiskt avtal inom läkarbemanning i region Nordjylland.

 

Inom segmentet Nya marknader, som består av verksamheten i Storbritannien, noterade vi flera framsteg under kvartalet. Vi vann ett avtal om bemanning av läkare på Irland och vi tog hem ett par stora nationella avtal i Storbritannien. Nettoomsättningen växte 32,4 procent, till 14,3 MSEK i kvartalet. För helåret, det första helåret för segmentet, blev nettoomsättningen 48,8 MSEK.

 

På koncernnivå vill jag särskilt lyfta fram lanseringen av vårt nya affärskoncept Dedicare International, som vänder sig till sjuksköterskor, läkare och undersköterskor i Norden som vill arbeta utomlands. Dedicare har sedan tidigare lång och gedigen erfarenhet av att erbjuda uppdrag över landsgränserna i Sverige, Norge och Danmark men med Dedicare International tar vi nu nästa steg i vår internationella resa. Vi har redan ett flertal konsulter på Falklandsöarna och vi erbjuder även uppdrag i Storbritannien och Australien. Dedicare International är en unik möjlighet för vårdpersonal. Vår förhoppning är att bidra till en ökad attraktivitet för vårdyrken och locka fler att utbilda sig inom vården. Satsningen är även ett viktigt steg i Dedicares tillväxtstrategi och vision att bli ett av Europas ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom vård, life science och socialt arbete.

 

När jag sammanfattar 2023 så kan jag konstatera att det blev ett mycket bra år för Dedicare. Vi uppnådde inte bara samtliga av våra finansiella mål, utan också våra viktiga kvalitetsmål avseende kund- och konsultnöjdhet. Vi blev årets bemanningsföretag i Sverige och vi utsågs till Norges bästa arbetsplats. Jag är mycket stolt över alla fina resultat som våra medarbetare åstadkommit under året och ser med glädje fram emot att tillsammans med alla engagerade medarbetare fortsätta utveckla våra verksamheter under 2024.

 

Krister Widström
VD och koncernchef

 

 

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 kl 08:00.