Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022: Starkt avslut på ett händelserikt år

2023-02-17 Regulatorisk information

Perioden 1 oktober – 31 december

 • Rörelsens intäkter 504,3 MSEK (378,3)
 • EBITDA 37,9 MSEK (29,9)
 • EBITDA marginal 7,5 procent (7,9)
 • Rörelseresultat 31,3 MSEK (25,5). Rörelseresultat justerat för engångsposter uppgick till 34,0 MSEK (25,5)
 • Rörelsemarginal 6,2 procent (6,7). Rörelsemarginal justerat för engångsposter uppgick till 6,7 procent (6,7)
 • Resultat efter finansiella poster 29,9 MSEK (24,6)
 • Periodens resultat 25,1 MSEK (16,6)
 • Resultat per aktie, före utspädning 2,64 SEK (1,77)
 • Resultat per aktie, efter utspädning 2,61 SEK (1,75)

Perioden 1 januari – 31 december

 • Rörelsens intäkter 1 788,7 MSEK (1 282,9)
 • EBITDA 156,1 MSEK (102,6)
 • EBITDA marginal 8,7 procent (8,0)
 • Rörelseresultat 135,9 MSEK (89,2). Rörelseresultat justerat för engångsposter uppgick till 140,0 MSEK (89,2)
 • Rörelsemarginal 7,6 procent (7,0). Rörelsemarginal justerat för engångsposter uppgick till 7,8 procent (7,0)
 • Resultat efter finansiella poster 130,3 MSEK (87,1)
 • Periodens resultat 101,3 MSEK (65,6)
 • Resultat per aktie, före utspädning 10,69 SEK (6,98)
 • Resultat per aktie, efter utspädning 10,59 SEK (6,91)

 
UTDELNING

Styrelsen i Dedicare har föreslagit en ordinarie utdelning om 6,00 SEK per aktie (4,00), motsvarande 57,38 MSEK (37,6) avseende räkenskapsåret 2022. Koncernens utdelningspolicy är att den årliga utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet. Föreslagen utdelning motsvarar 56,6 procent (57,6) av årets nettoresultat. Dedicare soliditet uppgår efter föreslagen utdelning till 30 procent (31), vilket är i linje med koncernens långsiktiga mål om minst 30 procent.

 

Koncernchefens kommentar

Det fjärde kvartalet präglades av fortsatt hög efterfrågan på samtliga våra marknader. Många av våra kunder befinner sig i en utmanande situation med stor brist på personal inom våra verksamhetsområden. Vi har haft god framgång både i att behålla och attrahera nya konsulter och därigenom tillgodosett våra kunders behov. Helåret blev händelserikt. Vi gjorde vårt bästa år någonsin avseende omsättning och resultat. Vi adderade till Life science som ett nytt verksamhetsområde och vi etablerade verksamhet utanför Norden genom förvärvet av Templars Medical i Storbritannien. Vi tog ett steg närmare vår vision om att bli ett av Europas ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom vår nisch!

Finansiell utveckling

För åttonde kvartalet i rad redovisar Dedicare tillväxt.

Fjärde kvartalet var vårt bästa kvartal någonsin med en nettoomsättning om 499,3 MSEK (354,3), vilket är en ökning om 40,9 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 33,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 31,3 MSEK (25,5) varav 1,5 MSEK hänförs till periodens förvärvade bolag. Rörelsemarginalen justerat för engångsposter uppgick till 6,7 procent, vilket är i nivå med samma period föregående år.

I Sverige ökade omsättningen under fjärde kvartalet med 18,5 procent till 149,2 MSEK (125,9) varav 14,2 MSEK hänförs till förvärvet av H&P Search & Interim AB. I övrigt förklaras omsättningsökningen framför allt av den positiva utvecklingen i bemanning av socionomer och sjuksköterskor. Genom förvärvet av H&P kompletteras Dedicares erbjudande med rekrytering och uthyrning av konsulter inom life science området, vilket har inneburit att vi stärkt erbjudandet till våra kunder inom andra verksamhetsområden i Dedicare-koncernen.  

Det nya omarbetade underlaget för den nationella upphandlingen av vårdbemanningstjänster i Sverige offentliggjordes under kvartalet. I dagsläget har flera företag överprövat upphandlingen och Förvaltningsrätten har i ett interimistiskt beslut stoppat avtalet. Fram till ett nytt avtal är på plats arbetar vi vidare med befintliga avtal i samtliga regioner.

I Norge hade samtliga affärsområden en fortsatt mycket god utveckling under fjärde kvartalet, både avseende omsättning och rörelseresultat. Omsättningen ökade under fjärde kvartalet med 52,4 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är en klart högre tillväxttakt än marknaden generellt. Vi stärker därmed ytterligare positionen som Norges största specialistföretag inom vårdbemanning.

Den norska regeringen tog beslut om ett nytt lagförslag som begränsar bemanningsbranschens omfång och roll i landet inom främst bygg och konstruktion. Vårdbemanning är undantagen. Den nya lagen, som träder i kraft den 1 april 2023, innebär även att de företag och organisationer som har behov av att hyra in personal måste ha kollektivavtal. I stort sett samtliga av våra kunder är offentliga verksamheter med kollektivavtal. Vår bedömning är att den nya lagen inte kommer att påverka vår verksamhet inom vårdbemanning och att det kommer finnas ett stort behov av vårdbemanningstjänster på den norska marknaden framåt.

I Danmark ser vi en fortsatt ökad efterfrågan från våra kunder inom samtliga affärsområden. Tidigare satsning att anställa mer intern personal har gett resultat och i fjärde kvartalet ökade omsättningen för perioden med 31,4 procent till 55,3 MSEK (42,1), vilket är den högsta omsättningen någonsin för den danska verksamheten.

I samband med förvärvet av Templars Medical Agency i oktober upprättades segmentet Nya marknader. Segmentet består för närvarande av verksamheten i Storbritannien. Omsättningen för Nya marknader blev 10,8 MSEK i kvartalet och rörelseresultatet 1,1 MSEK. Vår verksamhet i Storbritannien förser även kunder på Irland och Storbritanniens utomeuropeiska territorier med läkare.

Integrationen går enligt plan och investeringar sker för närvarande i funktioner som IT, digitalisering och marknadsföring vilket stöttar och utvecklar befintlig verksamhet. Vi kommer byta varumärket Templars Medical till Dedicare UK under våren 2023. 

Affärsmässiga vägval

Processen med att integrera och utveckla life science, via vårt förvärv H&P Search & Interim, fortgår enligt plan. Vi har anställt mer personal samt utvecklar verksamheten i Norge och Danmark. Varumärket kommer att bytas till Dedicare Life Science under hösten 2023.

Gemensamt för de marknader vi är verksamma på är en växande befolkning och allt fler äldre. Under kvartalet och hela 2022 har bristen på personal ökat, främst inom vården men även inom våra övriga verksamhetsområden. Vi lyckas fånga upp en del av dem som är på väg att lämna, eller har lämnat, sina tidigare arbetsgivare, genom att erbjuda flexiblare lösningar som ger våra konsulter balans i livet på deras egna villkor.

Under 2023 kommer vi att fortsatt förstärka marknadsavdelningen för att ytterligare kunna intensifiera arbetet med konsulterbjudandet och kommunikation på våra digitala kanaler på samtliga marknader.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra medarbetare och konsulter för en fantastisk fin insats under kvartalet och 2022. Vi har tillsammans sett till att hundratusentals människor, vuxna och barn, fått vård, social omsorg och tillgång till läkemedel och medicinteknik. Vi har på ett ansvarsfullt och hållbart sätt bidragit till människors hälsa, utveckling och livskvalitet.

Krister Widström
Koncernchef och VD

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl 08:00.