Hoppa till innehåll

Drivkrafter och utmaningar

Demografisk utveckling

Andelen äldre människor (65 år och äldre) ökar. Jämfört med de senaste 25 åren medför den demografiska utvecklingen större påfrestningar för välfärdssystemen och ställer högre krav  på mer och specialiserad personal inom vården. 

Detta, i kombination med medicinska framsteg och ökade krav från patienter och omsorgstagare, bedöms leda till ökade kostnader för hälso- och sjukvård.

Denna utveckling kan komma att sätta press på de offentliga vård- och omsorgsgivarna att bedriva verksamheten på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. En minskad andel i arbetsför ålder innebär även tuffare konkurrens om personal inom vårdyrken, samtidigt som behovet ökar.

Dedicare gör bedömningen att möjligheten till mer flexibla bemanningslösningar kan vara ett viktigt instrument för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som även skapar möjlighet för snabb omställning vid behov.

Brist på vårdpersonal

Arbetskraftsbrist inom vård- och omsorgssektor har förvärrats i Europa under och efter covid-19-pandemin. Samtliga EU.länder rapporterade brist på sjuksköterskor, allmänläkare och omsorgsarbetare under 2020.

Det är dock inte ett nytt problem. Enligt världshälsoorganisationen WHO är EU:s brist på arbetskraft i vårdsektorn strukturell och uppgick redan 2013 till 1,6 miljoner arbetare, med prognosen att siffran skulle stiga till 4,1 miljoner 2030. 

En stor anledning till arbetskraftsbristen är motviljan att ta jobb i sektorer med dåliga arbetsvillkor och låga löner. I en rapport från Eurofond 2021, EU:s trepartsorgan för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, betonar rapportförfattarna vikten av att identifiera specifika orsaker till arbetskraftsbrist på olika nivåer.

De rekommenderar åtgärder som ökar yrkens attraktivitet, minskar diskriminering på arbetsmarknaden och tar tillvara på existerande arbetskraft genom kompetensutveckling och jobbmatchning.

 

Bemanning i glesbygd

Många vårdverksamheter står inför stora utmaningar, men kanske framförallt utanför stora städer och i glesbygden där det råder stor personal- och kompetensbrist, vilket leder till längre vårdköer, överutnyttjande av befintliga medarbetare och hotad patientsäkerhet. 

Det är både svårare och dyrare att få tag på kvalificerad personal när behov uppstår där färre människor är bosatta. I glesbygd efterfrågar våra kunder även komplement till den fast anställda personalen. 

Genom att flytta personal dit där behovet finns, tillfälligt eller mer permanent, vill vi bidra till att bemanna schemat där det behövs. Vi vill tillföra nödvändig kompetens så att vården blir mer tillgänglig för alla.

 

Flexibelt arbetsliv

Kraven på flexiblare arbetsliv ökar och blir allt mer en självklarhet på moderna arbetsplatser. Genom att erbjuda våra konsulter ett mer balanserat liv med större möjligheter vill vi öka attraktionskraften inom vårdarbeten och minska antalet som väljer att lämna sina yrken. 

Det leder till fler tillgängliga och kompetenta läkare, sjuksköterskor, socionomer och chefer – samt bidrar till en bättre, mer jämlik vård och social omsorg för alla.  

Varesig våra konsulter vill bygga nya erfarenheter från olika arbetsplatser runt om i Norden och Europa, eller hitta en bättre balans mellan jobb och fritid, är vårt mål att erbjuda flexibla jobb inom vård, omsorg, socialt arbete och life science.

 

Digitalisering

Den digitala utvecklingen inom vården går snabbt och erbjuder stora möjligheter. Bättre digitala verktyg och stöd kan möjliggöra kraftfull effektivisering av vården och bidra till att möta en ökande efterfrågan på vård- och omsorgstjänster. Digitaliseringen är nödvändig för att utveckla vården vidare på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

Denna utveckling innebär dock även stora utmaningar när det kommer till den omställning som måste ske för att ta tillvara på effekten av nya digitala verktyg och stöd.

Dedicare satsar löpande inom it och digitalisering. Satsningarna syftar till att skapa säkra och effektiva operationella processer, både internt inom Dedicare och för våra kunder och konsulter. Målet är att Dedicare ska ligga i framkant inom branschen när det gäller digitala lösningar och it-säkerhet.

Utöver det är en av våra viktigaste konkurrensfördelar att våra medarbetare har relevanta kompetenser. Kompetensutveckling är därför en central och viktig del av Dedicares bemanningsarbete.

 

Konkurrenter

I Sverige finns cirka 80 aktörer varav cirka 30 är auktoriserade och därmed även kollektivavtalsanslutna. I Norge finns cirka 40 aktörer varav ungefär hälften är medlemmar i NHO och i tillägg finns ett antal svenska och danska aktörer som konkurrerar på den norska marknaden.

I Danmark finns cirka 30 aktörer varav ungefär hälften är kollektivavtalsanslutna, primärt inom sjuksköterskebemanning.

Kompetensföretagen inom Almega bedömer att endast en mindre andel av vårdbemanningsmarknaden i Sverige utgörs av auktoriserade företag. Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag, vilket innebär goda och trygga anställningsvillkor för våra konsulter och medarbetare.

Företag som inte är auktoriserade har inte krav på sig att följa kollektivavtal. Dessa bolag kan, om de önskar, välja att erbjuda sina anställda högre löner utan pensionsavsättning eller ta ut lägre priser till kund vilket kan leda till obalanserad konkurrens på marknaden. Dedicares bedömning är att detta även kan leda till negativa effekter för konsulter inom vårdbemanning, då utebliven tjänstepension kan leda till otrygg ålderdom med låg pension.