Hoppa till innehåll

Social och miljömässig hållbarhet

Vår värdegrund

Våra fyra kärnvärden vägleder oss och när vi agerar utifrån dem vinner vi förtroende hos våra intressenter och gör affärer på ett hållbart sätt.

Strategiska fokusområden

Våra fem strategiska fokusområden vägleder oss i vårt arbete mot vår mission om att bidra till människors hälsa, utveckling och livskvalitet.

Våra löften och åtaganden

Dedicares löfte till medarbetare och kandidater

Dedicare ska vara en förebild i branschen vad gäller jämställdhet och mångfald. Vi ska erbjuda trygga arbetsplatser för våra medarbetare genom att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljö- och antidiskrimineringsarbete.

Det är viktigt för oss ur ett mänskligt perspektiv men också för vår konkurrenskraft. Vi arbetar därför systematiskt genom hela medarbetarresan för att främja jämställdhet och mångfald och för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling.

Både våra konsulter och interna medarbetare erbjuds trygga anställningsvillkor. Våra medarbetare ska känna sig trygga under sin anställning hos oss men även i framtiden och därför avsätter vi kollektivavtalsenlig tjänstepension till våra anställda.

Det är det viktigt att våra medarbetare löpande kompetensutvecklas. Det leder till ökad motivation och öppnar nya möjligheter för medarbetarna och det gynnar Dedicare att medarbetarna har relevanta kompetenser.

Dedicares löfte till ägare

Dedicare ska bedriva rekryterings-och bemanningsverksamhet inom vård, life science och socialt arbete i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och hög värdetillväxt samt utdelning till sina aktieägare samtidigt som Dedicare också skapar värde för de samhällen vi verkar i.

Åtagande om att förebygga och motverka miljöpåverkan

Dedicare är ISO-certifierade i Miljö. Detta innebär att Dedicare har en miljöpolicy och att vi arbetar med att identifiera miljömål i verksamheten som kan minska vår påverkan samt en ansvarsfördelning för miljöfrågor som säkerställer lagefterlevnad inom miljöområdet.

Vi har som krav att även våra leverantörer ska vara certifierade inom miljö, alternativt ha ett strukturerat miljöledningssystem. Efterlevnaden kontrolleras minst två gånger per år varav minst en gång årligen av en
extern revisor.

Åtagande om att bidra positivt till våra kunder och samhället

Dedicares kunder har viktiga samhällsuppdrag inom vård, life science och socialt arbete i Europa. Deras uppdrag är att erbjuda en god och jämlik vård och socialomsorg för alla medborgare oberoende var i respektive land behovet finns, även i glesbygd.

Kunders behov förändras kontinuerligt och en av våra viktigaste konkurrensfördelar är att medarbetarna har relevanta kompetenser.

Genom att erbjuda läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, pedagoger och specialister inom life science möjlighet att arbeta som konsulter gynnar vi också tillgången av dessa yrkeskategorier i samhället genom att ge dem möjlighet att arbeta på ett mer flexibelt sätt.